Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Działalność opiniodawcza w 2013 roku

 Działalność opiniodawcza w miesiącu grudniu

3 stycznia 2014 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu listopadzie

13 grudnia 2013 r.


Wyniki opiniowania Informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójtowie, burmistrzowie, prezydenci oraz zarządy powiatów, województwa i związków gmin przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetów za pierwsze półrocze 2013 roku.

12 grudnia 2013 r.


Wyniki opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium za 2012 r.

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym , art. 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym  i art. 30 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa , komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu j.s.t. i występuje do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa lub zgromadzenia związku z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium organowi wykonawczemu.

W okresie od 26 kwietnia do 26 czerwca 2013 r. składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zaopiniowały 88 złożonych wniosków komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego (w tym 2 wnioski w sprawie nieudzielenia) za 2012 rok. Wydano 83 opinie pozytywne, 2 opinie z uwagami, 2 opinie z zastrzeżeniami oraz 1 opinię negatywną.

2 grudnia 2013 r.


Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. oraz związków za 2012 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz zarządy powiatów, województwa i związków przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

2 grudnia 2013 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu październiku

29 listopada 2013 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu wrześniu

23 października 2013 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu sierpniu 

11 września 2013 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu lipcu

14 sierpnia 2013 r.


Wyniki opiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, na podstawie przyjętej przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na 2013 rok, wydała opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Łącznie zostały wydane 83 opinie, w tym 74 opinie pozytywne, 4 opinie z uwagami, 3 opinie z zastrzeżeniami oraz 2 opinie negatywne.

18 lipca 2013 r.


Wyniki opiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych , w związku z art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniowały możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (jak również związki gmin) w uchwałach budżetowych na 2013 rok.
Deficyt budżetowy został zaplanowany w uchwałach budżetowych 49 jednostek samorządu terytorialnego. Składy orzekające, oceniając możliwość sfinansowania deficytu przez te jednostki, wydały 48 opinii pozytywnych i 1 opinię z uwagami.

18 lipca 2013 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu czerwcu

11 lipca 2013 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu maju

18 czerwca 2013 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu kwietniu

14 maja 2013 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu marcu

8 kwietnia 2013 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu lutym

6 marca 2013 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu styczniu

11 lutego 2013 r.


Wyniki opiniowania projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 r.

Składy orzekające, na podstawie art. 13 pkt 12, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych , opiniowały przedłożone projekty WPF na 2013 rok. Łącznie wydano 88 opinii, w tym 73 pozytywne (83,0%), 7 z uwagami (7,9%), 3 z zastrzeżeniami (3,4%) oraz 5 opinii negatywnych (5,7%).

8 lutego 2013 r.


Wyniki opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na 2013 r.

W okresie od 12 listopada do 22 listopada 2012 r. jednostki samorządu terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, projekty uchwał budżetowych na 2013 r. Zgodnie z ustawowym terminem, określonym w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,  tj. do 15 listopada, do Izby wpłynęło 76 projektów.

8 lutego 2013 r.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297396
W tym miesiącu: 27178
Wizyt dzisiaj: 731
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: