Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Działalność nadzorcza w 2008 roku

Działalność nadzorcza w miesiącu grudniu:

- orzeczono w całości nieważność uchwał:

 • nr XXV/175/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubsza
 • nr XXVII/191/2008 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu
 • nr XVIII/133/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 15 października 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach i sposobu jej finansowania
 • nr XVII/198/2008 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
 • nr XXIV/216/2008 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głubczyce
 • nr XXII/174/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XXIII/180/08 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów Opolski na 2009 rok
 • nr XXI/154/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • nr XXV/174/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 • nr XXII/126/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2009 rok
 • nr XXII/127/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych
 • nr XXII/128/08 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2009
 • nr XXVI/220/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych
 • nr XXI/160/08 Rady Gminy Rudniki z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

- stwierdzono naruszenie prawa o charakterze istotnym w uchwale:

 • nr XVIII/132/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok

 

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XXI/116/08 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Domaszowice na 2009 r.
 • nr XXI/156/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów
 • nr XXI/166/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego
 • nr XXV/222/2008 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta
 • nr XXIX/362/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały
 • nr XXIX/363/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały
 • nr XXIX/364/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały
 • nr XXIX/365/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały
 • nr XXIX/366/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały
 • nr XXIX/367/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały
 • nr XXIX/368/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • nr XXIX/369/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • nr XXIX/370/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • nr XXIX/371/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • nr XXVII/185/08 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego
 • nr XXII/212/2008 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej
 • nr XXXVI/218/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek
 • nr XVII/188/2008 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta Krapkowice
 • nr XXVIII/160/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2009 rok
 • nr XXVI/219/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
 • nr XXVII/214/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok
 • nr XXVI/183/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2009
 • nr XXIX/212/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • nr XXVII/213/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2009 roku
 • nr XXXII/169/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2009
 • nr XXVII/396/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/344/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu
 • nr XXIX/183/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Korfantowa poręczenia wekslowego
 • nr XXXI/158/08 Rady Gminy Branice z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego w 2009 r.

 

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 30 grudnia 2008 roku.

5 stycznia 2009 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 22 grudnia 2008 roku.

22 grudnia 2008 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 17 grudnia 2008 roku.

17 grudnia 2008 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

10 grudnia 2008 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 3 grudnia 2008 roku.

3 grudnia 2008 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu listopadzie:

- orzeczono w całości nieważność uchwał:

 • nr XXV/212/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce Opolskie

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XVIII/133/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XXI/158/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
 • nr XXV/345/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa
 • nr XXVIII/177/08 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15 października 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

 

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 19 listopada 2008 roku.

19 listopada 2008 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 5 listopada 2008 roku.

4 listopada 2008 r.

 


Działalność nadzorcza w miesiącu październiku:

- orzeczono w części nieważność uchwał i zarządzeń:

 • nr XXIV/159/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 września 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
 • nr 156/08 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 10 października 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

- wskazano istotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XXIII/166/2008 Rady Gminy Lubsza z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2008

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XX/192/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.
 • nr XVII/217/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
 • nr XXVII/345/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
 • nr XXIII/191/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 18 września 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Głubczyce

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 23 października 2008 roku.

24 października 2008 r.

 


Działalność nadzorcza w miesiącu wrześniu:

- orzeczono nieważność uchwał:

 • nr XXIV/134/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Kietrz,
 • nr XVI/125/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 września 2008 r. w sprawie udzielenia poręczenia zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ze Starostą Prudnickim z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 76,
 • nr XXVI/320/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały,
 • nr XXVI/321/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały,
 • nr XXVI/322/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały,
 • nr XXVI/323/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały,
 • nr XXVI/324/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały,
 • nr XXVI/325/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały,
 • nr XXVI/326/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • nr XXVI/327/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- wskazano istotne naruszenie prawa w uchwale:

 • nr XXVI/335/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 24 września 2008 roku.

24 września 2008 r.

 


Działalność nadzorcza w miesiącu sierpniu:

- orzeczono nieważność zarządzenia:

 • nr 163/08 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Paczków na 2008 r.,

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 6 sierpnia 2008 roku.

6 sierpnia 2008 r.

 


 

Działalność nadzorcza w miesiącu lipcu:

- orzeczono nieważność uchwały:

 • nr XX/108/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XXI/162/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • nr XXIV/304/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały,
 • nr XXIII/177/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- wskazano istotne naruszenie prawa w uchwale:

 • nr XV/116/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lipca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok,

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach i zarządzeniach:

 • nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Paczków za 2007 rok oraz udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2007 rok,
 • uchwały nr XIV/113/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza,
 • nr XIV/110/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok,
 • nr AO-0151-85/08 Burmistrza Miasta Kluczbork z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 23 lipca 2008 roku.

23 lipca 2008 r.

 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 2 lipca 2008 roku.

2 lipca 2008 r.

 


Działalność nadzorcza w miesiącu czerwcu:

- orzeczono nieważność uchwały:

 • nr XXVI/281/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Prudnik na lata 2008-2012”

- orzeczono w części nieważność uchwały:

 • nr XVIII/139/08 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 2 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie niewygasania niezrealizowanych kwot wydatków z upływem roku budżetowego 2007 r.  

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XVII/141/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu gminy Skarbimierz na p[race konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • nr XIX/103/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7
 • nr XIX/104/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce, ul. Kaliska 38

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 18 czerwca 2008 roku.

18 czerwca 2008 r.

 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 4 czerwca 2008 roku.

4 czerwca 2008 r.

 


Działalność nadzorcza w miesiącu maju:

- orzeczono nieważność uchwały:

 • nr XXIII/163/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Fundacji Górna Prosna z siedzibą w Rudnikach

- orzeczono w części nieważność uchwały:

 • nr XIV/158/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej

- wskazano istotne naruszenie prawa w uchwale:

 • nr XIII/98/08 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XIX/143/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
 • nr XII/130/08 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w częściach nieskanalizowanych miasta Krapkowice – dzielnica Otmęt w ulicach: K.Miarki, 3-go Maja, Mickiewicza, Dambonia, Działkowa”,
 • nr V/24/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • nr VII/28/2008 Zgromadzenia Związku Gmin „Prokado” w Prószkowie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2007 rok,

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 21 maja 2008 roku.

21 maja 2008 r.

 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 7 maja 2008 roku.

6 maja 2008 r.

 


Działalność nadzorcza w miesiącu kwietniu:

- orzeczono nieważność uchwał:

 • nr XXVI/264/08 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym żłobkom, prowadzonym na terenie miasta Opola przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
 • nr XVI/136/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji, na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XXII/142/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały
 • nr XIX/150/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie niewygasania wydatków w roku 2007

wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwale:

 • nr XXVI/267/08 Rady Miasta Opola z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2008 rok

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 22 kwietnia 2008 roku.

21 kwietnia 2008 r.

 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 9 kwietnia 2008 roku.

8 kwietnia 2008 r.

 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 4 kwietnia 2008 roku.

4 kwietnia 2008 r.

 


Działalność nadzorcza w miesiącu marcu:

- orzeczono nieważność uchwał:

 • nr XXI/125/08 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
 • nr XIV/95/08 Rady Gminy Jemielnica z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia miesięcznego wynagrodzenia za inkaso podatków, rolnego, leśnego i od nieruchomości,
 • nr XIV/110/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
 • nr XV/89/2008 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XI/75/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu krapkowickiego szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych,
 • nr XVIII/139/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
 • nr XIX/120/08 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- stwierdzono istotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XX/109/2008 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na rok 2008,
 • nr XXI/122/08 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w zarządzeniu:

 • nr AO-0151-15/08 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

 

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 26 marca 2008 roku.

25 marca 2008 r.

 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 12 marca 2008 roku.

11 marca 2008 r.

 


Działalność nadzorcza w miesiącu lutym:

- orzeczono nieważność uchwał:

 • nr XX/111/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zasad dofinansowania zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • nr XIV-94/08 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Baborów,
 • nr XVIII/232/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/593/06 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006 r.
 • nr XIV/101/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
 • nr XIV/105/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XIII/93/08 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zębowice podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,

- stwierdzono istotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XIX/230/08 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2008,
 • nr XVII/80/08 Rady Gminy Branice z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu gminy,
 • nr XVI/119/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w zarządzeniu:

 • nr XVI/111/07 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok,
 • nr XIII/150/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok,
 • nr XV/103/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Popielów przy ulicy Powstańców”,
 • nr XXIV/248/08 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Opola na 2008 rok,
 • nr XVII/121/07 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2008 rok,

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 27 lutego 2008 roku.

26 lutego 2008 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 13 lutego 2008 roku.

12 lutego 2008 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu styczniu:

- orzeczono nieważność uchwał:

 • nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku,
 • nr X/59/2007 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Murów

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XI/110/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zwolnień od tego podatku,
 • nr XV/112/2007 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XVI/89/07 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.,
 • nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych,
 • nr 122/XII/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
 • nr XIII/131/07 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku,
 • nr XV/115/2007 Rady Miejskiej Ozimku z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty,
 • nr XXI/190/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola,
 • nr XIII/130/07 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości,
 • nr XIII-89/07 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
 • nr XII/99/07 Rady Gminy Walce z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- stwierdzono naruszenie prawa w zarządzeniu:

 • nr 109/2007 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2007 r.

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 30 stycznia 2008 roku.

30 stycznia 2008 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 16 stycznia 2008 roku.

16 stycznia 2008 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 2 stycznia 2008 roku.

2 stycznia 2008 r.

 

 

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257534
W tym miesiącu: 26494
Wizyt dzisiaj: 254
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: