Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Działalność nadzorcza w 2011 roku

Działalność nadzorcza w miesiącu grudniu:

 

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr X/62/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zapewnienia środków na sfinansowania z budżetu Gminy Strzeleczki rozszerzonego zakresu opracowania dla projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 409 na odcinku Zielina-Kujawy.

- orzeczono nieważność uchwały w części:

 • nr XI/100/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
 • nr XIV/136/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwale:

 • nr XI/72/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 28 grudnia 2011 roku 

28 grudnia 2011 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 14 grudnia 2011 roku 

13 grudnia 2011 r.

 


 

Działalność nadzorcza w miesiącu listopadzie:

 

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr XII/108/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski.
 • nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Zdzieszowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

- orzeczono nieważność uchwały w części:

 • nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku.
 • nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości.  

- stwierdzono istotne naruszenie prawa w uchwale:

 • nr XIV/76/2011 Rady powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2011 r.


 

Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nad uchwałami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podlegają, pod względem właściwości rzeczowej, nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych. Wieloletnia prognoza finansowa stanowi realizację koncepcji stworzenia instrumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęło 89 uchwał w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 16 listopada 2011 roku 

15 listopada 2011 r.

 


 

Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nad uchwałami budżetowymi na 2011 rok

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych uchwały w sprawie budżetu podlegają nadzorowi regionalnej izby obrachunkowej. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa uchwała budżetowa powinna zostać podjęta do 31 stycznia roku budżetowego. W przypadku nie podjęcia przez organ stanowiący uchwały w terminie, regionalna izba obrachunkowa do końca lutego roku budżetowego ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zbadało 89 uchwał budżetowych na 2011 rok


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 2 listopada 2011 roku 

31 października 2011 r.

 


 

Działalność nadzorcza w miesiącu październiku:

 

- orzeczono nieważność uchwały w części:

 • nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2011.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 19 października 2011 roku 

24 października 2011 r.

 


 

Działalność nadzorcza w miesiącu wrześniu:

 

- orzeczono nieważność uchwały w części:

 • nr X/163/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 28 września 2011 roku 

27 września 2011 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 2 września 2011 roku 

2 września 2011 r.

 


 

Działalność nadzorcza w miesiącu sierpniu:

 

- orzeczono nieważność uchwały w części:

 • nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice.
 • nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Głubczyce.
 • nr XII/173/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Opola.
 • nr X/103/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy na obszarze Gminy Kluczbork.
 • nr uchwala nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 17 sierpnia 2011 roku 

16 sierpnia 2011 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 10 sierpnia 2011 roku 

9 sierpnia 2011 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 3 sierpnia 2011 roku 

2 sierpnia 2011 r.

 


 

Działalność nadzorcza w miesiącu lipcu:

 

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr VIII/55/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Kluczborskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

- orzeczono nieważność uchwały w części:

 • nr VI/32/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
 • nr VIII/49/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu.
 • nr IX/66/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwale:

 • nr IX/60/11 Rady Gminy Branice z dnia 27 czerwca  2011 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010.
 • nr IX/55/11 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca  2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 r.
 • nr VIII/39/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca  2011 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2010 r.
 • nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 28 lipca 2011 roku 

28 lipca 2011 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 20 lipca 2011 roku 

19 lipca 2011 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 6 lipca 2011 roku 

5 lipca 2011 r.

 


 

Działalność nadzorcza w miesiącu czerwcu:

 

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwale: 

 • nr IX/100/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska. 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 22 czerwca 2011 roku 

21 czerwca 2011 r.

 


 

Działalność nadzorcza w miesiącu maju:

 

- orzeczono nieważność uchwały w części:  

 • nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów.
 • nr VII/63/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 25 maja 2011 roku 

24 maja 2011 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 12 maja 2011 roku 

11 maja 2011 r.

 


 

Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nad uchwałami w sprawie podatków i opłat lokalnych

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa podlegają nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w okresie od września 2010 r. do maja 2011 r. zbadało 280 uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.

 

Badając uchwały Kolegium zwracało uwagę przede wszystkim na treść podjętego aktu, kompetencje organu do podjęcia aktu oraz na dochowanie ustawowego trybu ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i jej wejścia w życie  


 

Działalność nadzorcza w miesiącu kwietniu:

 

- orzeczono w całości nieważność uchwały: 

 • nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania.
 • nr IV.53.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011 rok.
 • nr IV.55.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. 

- orzeczono nieważność uchwały w części:  

 • nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 28 kwietnia 2011 roku 

27 kwietnia 2011 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 15 kwietnia 2011 roku 

14 kwietnia 2011 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 6 kwietnia 2011 roku 

5 kwietnia 2011 r.

 


 

Działalność nadzorcza w miesiącu marcu:

 

- orzeczono nieważność uchwały w części:  

 • nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 • nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 • nr VII/73/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola. 

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwale: 

 • nr uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • nr V/31/2011 Rady Gminy Murów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 29 marca 2011 roku 

1 kwietnia 2011 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 23 marca 2011 roku 

23 marca 2011 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 9 marca 2011 roku 

17 marca 2011 r.

 


 

Działalność nadzorcza w miesiącu lutym:

 

- orzeczono w całości nieważność uchwały: 

 • nr III/11/2010 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2010.
 • nr III/17/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego.
 • nr IV/32/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

- stwierdzono naruszenie prawa o charakterze istotnym w uchwale:  

 • nr III/18/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2011 r.
 • nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2011 rok.
 • nr III/12/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy.
 • nr IV/11/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2011 rok. 

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwale:  

 • nr uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • nr 10/XIII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • nr III/17/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • nr III/11/11 Rady Gminy Branice z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Branice na lata 2011-2014.
 • nr IV/13/2011 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • nr IV/14/11 Rady Gminy Wilków z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie uchwały nr II/13/02 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 23 lutego 2011 roku 

22 lutego 2011 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 9 lutego 2011 roku 

8 lutego 2011 r.

 


 

Działalność nadzorcza w miesiącu styczniu:

 

- orzeczono w całości nieważność uchwały: 

 • nr II/9/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zaciągniętej przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach na zadanie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice”.
 • nr III/13/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 

- orzeczono w części nieważność uchwał: 

 • nr III/10/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień tego podatku na terenie gminy Tarnów Opolski.
 • nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 • nr uchwała nr IV/22/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2010 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  
 • nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2010. 

- stwierdzono naruszenie prawa o charakterze istotnym w uchwale:  

 • nr XIII/12/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie planu finansowego Związku międzygminnego „Czysty Region” na rok 2011. 

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwale:  

 • nr XIII/13/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 31 stycznia 2011 roku 

28 stycznia 2011 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 26 stycznia 2011 roku 

25 stycznia 2011 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 14 stycznia 2011 roku 

13 stycznia 2011 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 12 stycznia 2011 roku 

11 stycznia 2011 r.

 

 

 

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297376
W tym miesiącu: 27158
Wizyt dzisiaj: 711
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: