Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Działalność nadzorcza w 2012 roku

Działalność nadzorcza w miesiącu grudniu:

- orzeczono w całości nieważność uchwały: nr XXIV/403/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Nyskiego Ośrodka Rekreacji z siedzibą w Skorochowie – zakładu budżetowego Gminy Nysa. 

- orzeczono w części nieważność uchwały: nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz wolnień od tej opłaty.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 12 grudnia 2012 roku

12 grudnia 2012 r.   


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 5 grudnia 2012 roku

4 grudnia 2012 r. 


Działalność nadzorcza w miesiącu listopadzie:

 

- orzeczono w części nieważność uchwały:

 • nr XVIII.127.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 28 listopada 2012 roku

27 listopada 2012 r. 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 14 listopada 2012 roku

13 listopada 2012 r. 


Działalność nadzorcza w miesiącu październiku:

 

- orzeczono w części nieważność uchwały: 

 • XXIV/176/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • 72/182/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • 73/192/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych. 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 31 października 2012 roku

30 października 2012 r. 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 17 października 2012 roku

17 października 2012 r. 


Działalność nadzorcza w miesiącu wrześniu:

 

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr XXIII/169/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

- orzeczono w części nieważność uchwały:

 • nr XXII/181/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Branice.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 19 września 2012 roku

18 września 2012 r. 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 5 września 2012 roku

4 września 2012 r. 


Działalność nadzorcza w miesiącu sierpniu:

 

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr XXII/151/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 • Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
 • Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego.   

- orzeczono w części nieważność uchwały:

 • nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 - wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwale:

 • nr XXI/144/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 • nr XXI/145/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za 2011 rok.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 29 sierpnia 2012 roku

28 sierpnia 2012 r. 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 22 sierpnia 2012 roku

21 sierpnia 2012 r. 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 8 sierpnia 2012 roku

8 sierpnia 2012 r. 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 6 sierpnia 2012 roku

6 sierpnia 2012 r. 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 1 sierpnia 2012 roku

31 lipca 2012 r.  


Działalność nadzorcza w miesiącu lipcu:

 

- orzeczono w części nieważność uchwały:

 • nr XXI/204/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Ozimek, nie stanowiących wyłącznej własności gminy.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 18 lipca 2012 roku

17 lipca 2012 r. 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 4 lipca 2012 roku

3 lipca 2012 r. 


Działalność nadzorcza w miesiącu czerwcu

 

Kolegium w miesiącu czerwcu nie podjęło rozstrzygnięć nadzorczych.

 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 11 czerwca 2012 roku

11 czerwca 2012 r. 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 4 czerwca 2012 roku

1 czerwca 2012 r. 


Działalność nadzorcza w miesiącu maju:

 

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Byczyna.
 • nr XIX/135/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację prowadzonej inwestycji.

- orzeczono w części nieważność uchwały:

 • nr XIII/163/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Namysłów.

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwale:

 • nr XIII/117/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 23 maja 2012 roku

22 maja 2012 r. 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 9 maja 2012 roku

8 maja 2012 r.


 Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nad uchwałami w sprawie podatków i opłat lokalnych

 

W art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ustawodawca zawarł kompetencje rio do nadzoru nad uchwałami w sprawie podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.

Przedmiotem uchwał podatkowych jest wprowadzenie opłat, ustalenie stawek podatków i opłat, zwolnień oraz ulg podatkowych, a także określenie trybu i warunków ich płatności.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w okresie od października 2011 r. do kwietnia 2012 r. zbadało 382 uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych 

8 maja 2012 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu kwietniu:

 

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr XIV-97/12 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie udzielenia nieoprocentowanej krótkoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 18 kwietnia 2012 roku

17 kwietnia 2012 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu marcu:

 

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr XV-158-12 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 21 marca 2012 roku

20 marca 2012 r.


 Nadzór nad uchwałami w sprawie zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu j.s.t.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych uchwały w sprawie zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu j.s.t., podlegają pod względem właściwości rzeczowej nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych.

W 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zbadało 109 uchwał dotyczących ustalenia stawki dotacji przedmiotowej oraz w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej. W 16 uchwałach (14,7% ogółu uchwał) znalazły się zapisy naruszające prawo

13 marca 2012 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 7 marca 2012 roku

6 marca 2012 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu lutym:

 

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr XXI/308/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie Miejskiej Spółce Wodnej, działającej na terenie Miasta Opola, dotacji z budżetu Miasta Opola, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

- orzeczono w części nieważność uchwały:

 • nr X/125/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2018.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 8 lutego 2012 roku

8 lutego 2012 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 1 lutego 2012 roku 

31 stycznia 2012 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu styczniu:

 

- orzeczono w części nieważność uchwał: 

 • nr XIII/224/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2011 r. określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 • nr XVI/107/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Lubsza.
 • nr XV/118/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności a także poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • nr XIX/156/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.  

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwale:

 • nr XV/93/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 25 stycznia 2012 roku 

25 stycznia 2012 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 11 stycznia 2012 roku 

10 stycznia 2012 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w dniu 4 stycznia 2012 roku 

3 stycznia 2012 r.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297301
W tym miesiącu: 27083
Wizyt dzisiaj: 636
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: