Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenia przeprowadzone w 2005 roku

13 grudnia 2005 r.- szkolenie dla głównych księgowych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych j.s.t. na temat: Zasady ewidencji wykorzystania środków funduszy pomocowych z Unii Europejskiej w tym:
- omówienie planu kont i zmian wprowadzonych w 2005 r. do rozporządzenia MF z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości,
- ewidencja wydatków w zależności od ich rodzaju, źródeł finansowania i przepływu środków pieniężnych
- zamknięcie ksiąg rachunkowych i bilans 2005.
Wykład poprowadził specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

8 listopada 2005 r.- szkolenie jednodniowe dla komisji budżetowych:
- Planowanie i wykonywanie budżetu, zmiany budżetu i w budżecie
- Nieprawidłowości stwierdzane w opiniach o projektach budżetów i w uchwałach budżetowych.
Wykładowcami byli członkowie Kolegium RIO.

27 - 28 października 2005 r.- szkolenie podczas którego zrealizowane były następujące tematy:
1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - nowe regulacje zawarte w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r.
2. Gospodarka finansowa j.s.t. w świetle przepisów nowej ustawy o finansach publicznych.
3. Nieprawidłowości stwierdzane w gospodarce finansowej j.s.t. w ustaleniach kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w roku 2004 i pierwszej połowie roku 2005.

25 października 2005 r.- szkolenie dotyczące właściwego formułowania treści uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych na rok 2006.
Tematyka:
1. Katalog i zakres przedmiotowy uchwał badanych w trybie nadzoru na podstawie art.11 ust.1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych.
3. Władztwo podatkowe rady gminy a kompetencje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Prawidłowa konstrukcja uchwały rady gminy w sprawie:
- podatków od: nieruchomości, środków transportowych, posiadania psów oraz rolnego i leśnego,
- opłat: targowej, administracyjnej, miejscowej i prolongacyjnej.
5. Tryb i zasady ogłaszania uchwał podatkowych jako aktów prawa miejscowego.
6. Prezentacja orzeczeń NSA i rozstrzygnięć RIO w Opolu (typowe naruszenia prawa) w zakresie objętym tematyką szkolenia.
Wykładowcami byli członkowie Kolegium RIO.

3 października 2005 r.- szkolenie dla skarbników oraz pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodzeniem i zabezpieczeniem należności podatkowych na rzecz gminy nt. Znowelizowana Ordynacja podatkowa - postępowanie organów podatkowych gmin.
Wykład poprowadził doświadczony praktyk i teoretyk w dziedzinie procedur księgowości podatkowej oraz autor wielu publikacji z dziedziny procedur podatkowych.

27 września 2005 r.- szkolenie adresowane do skarbników j.s.t. oraz osób zajmujących się sprawozdawczością budżetową.

22 września 2005 r.- szkolenie adresowane do skarbników jednostek samorządu terytorialnego oraz beneficjentów środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej na temat: Rozliczanie środków europejskich.
Szkolenie przeprowadziła Kierownik Oddziału Kontroli Środków Unii Europejskiej w Urzędzie Kontroli Skarbowej.

31 maja 2005 r. - szkolenie z pomocy publicznej: "Aktualne problemy korzystania przez samorządy z niektórych kompetencji finansowych prowadzących do udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw".
Szkolenie adresowane do skarbników, pracowników wydziałów finansowych i podatkowych urzędów gmin, starostw i urzędu marszałkowskiego, a także powiatowych urzędów pracy.
Szkolenie poprowadził członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, autor publikacji dotyczących pomocy publicznej w samorządach terytorialnych.

17 - 18 maja 2005 r. - szkolenie dla skarbników i służb podatkowych jednostek samorządu terytorialnego na temat: Egzekucja należności podatkowych w działaniach gminy jako wierzyciela.
Szkolenie poprowadziła doświadczona specjalistka, autorka wielu artykułów w tym zakresie, publikowanych m.in. w Biuletynie RIO w Opolu.

21 kwietnia 2005 r. - szkolenie dla osób uczestniczących w procesie udzielania zamówień nt. "Praktyczne problemy związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych."
Zajęcia poprowadził arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, członek komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, autor licznych publikacji, członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Skarbnik i Finanse Publiczne".

14 - 15 kwietnia 2005 r. - szkolenie dla skarbników jst: Zamknięcie roku budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego.
Szkolenie przeprowadził audytor, doradca podatkowy, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości.

13 kwietnia 2005 r.- szkolenie dla jednostek organizacyjnych j.s.t.: Zasady funkcjonowania rachunkowości w jednostkach budżetowych.
Wykład poprowadził audytor, doradca podatkowy, specjalista w zakresie rachunkowości.

23 marca 2005 r. - spotkanie wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast, a także przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa.

25 lutego 2005 r. - Zarządzanie finansowe, prefinansowanie i kontrola funduszy strukturalnych UE.
Szkolenie poprowadzili przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

1 lutego 2005 r. - Zasady finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności pożytku publicznego.
Szkolenie poprowadził pracownik RIO.

25 stycznia 2005 r. - szkolenie dla służb podatkowych - Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.
Szkolenie poprowadził specjalista z Ministerstwa Finansów.

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297302
W tym miesiącu: 27084
Wizyt dzisiaj: 637
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: