Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenia przeprowadzone w 2003 roku

5 grudnia 2003 r. - seminarium, którego tematyka obejmowała następujące zagadnienia:
1. Projekt budżetu j.s.t. na 2004 r. w świetle zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zasady współpracy jednostek samorządu publicznego z organizacjami pożytku publicznego.
3. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.
Wykładowcami byli pracownicy RIO.

21 listopada 2003 r. - szkolenie dotyczyło właściwego formułowania treści uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych na rok 2004. Wykładowcami byli członkowie Kolegium RIO.

23 - 24 października - seminarium dla skarbników i służb podatkowych. Tematyka szkolenia obejmowała problematykę stosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, prowadzenie egzekucji administracyjnej przez samorządowe organy podatkowe oraz podatki i opłaty lokalne. Seminarium poprowadzili wysokiej klasy specjaliści, wykładowcy uniwersyteccy.

17 października - seminarium poświęcone praktycznym problemom związanym z wykonywaniem zapisów nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych dla osób uczestniczących w procesie udzielania zamówień.
Seminarium poprowadził arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, członek komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, autor licznych publikacji, członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Skarbnik i Finanse publiczne."

7 - 8 października - dwudniowe szkolenie dla skarbników z zakresu rachunkowości budżetowej.

16 września - seminarium dla skarbników. Tematyka obejmowała następujące zagadnienia:
1. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
2. Sprawozdawczość budżetowa j.s.t w 2003 r.
    - rodzaje, formy i zasady sporządzania sprawozdań budżetowych z wykonania budżetów j.s.t. oraz z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych,  zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych,
    - sprawozdania w zakresie długu publicznego, poręczeń i gwarancji.
3. Zmiany w klasyfikacji budżetowej.
Wykładowcami byli pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej i specjalista z zakresu integracji europejskiej.

24 czerwca - seminarium dla osób uczestniczących w procesie udzielania zamówień publicznych . Seminarium poprowadzł arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, członek komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, autor licznych publikacji, członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Skarbnik i Finanse publiczne."

15 - 16 maja- seminarium dla skarbników . Wykłady poprowadzili pracownicy RIO.

17 - 18 marca dla skarbników i służb podatkowych z zakresu podatków i opłat lokalnych.

6 i 7 marca odbyło się szkolenie dla przewodniczących rad j.s.t. i członków komisji rewizyjnych połączone z konsultacjami.

27 i 28 lutego 2003 r. - egzekucja należności podatkowych oraz wybrane zagadnienia zmian w Ordynacji podatkowej. W szkoleniu tym, adresowanym do służb podatkowych gmin, część wykładów poprowadził autorytet prawa podatkowego, autor licznych komentarzy w tej dziedzinie.

17 lutego dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych - bilans 2002 . Szkolenie było adresowane do skarbników.

18 lutego dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych - bilans 2002 w jednostkach organizacyjnych JST. Szkolenie było adresowane do głównych księgowych jednostek j.s.t.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297351
W tym miesiącu: 27133
Wizyt dzisiaj: 686
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: