Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenia przeprowadzone w 2006 roku

14 listopada 2006r. – szkolenie dla jednostek organizacyjnych jst: przepisy wykonawcze w zakresie planu kont, dostosowanie planów kont do zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28  lipca 2006 roku (Dz.U. Nr 142, poz. 1020), nowe sprawozdanie finansowe (bilans; r-nek zysków i strat; zmiany w funduszu jednostki; wybrane problemy ewidencyjne).

27 października 2006r. – szkolenie dla jednostek organizacyjnych jst: przepisy wykonawcze w zakresie planu kont, dostosowanie planów kont do zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28  lipca 2006 roku (Dz.U. Nr 142, poz. 1020) oraz nowe sprawozdanie finansowe (bilans; r-nek zysków i strat; zmiany w funduszu jednostki; wybrane problemy ewidencyjne).

24 października 2006 r. - Rozliczanie i kontrola środków europejskich.

19-20 października 2006 r. - szkolenie dwudniowe dla skarbników: przepisy wykonawcze w zakresie planu kont, dostosowanie planów kont do zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku (Dz.U. Nr 142, poz. 1020), bilans skonsolidowany, sprawozdawczość budżetowa.

2 października 2006 r. - szkolenie dla skarbników oraz pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodzeniem i zabezpieczeniem należności podatkowych na rzecz gminy (księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się wymiarem i windykacją podatków) oraz urzędników, którym powierzono zadanie zwrotu podatku akcyzowego. 

9 maja 2006 r. - szkolenie dla osób uczestniczących w procesie udzielania zamówień: Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. W programie  m.in. wprowadzenie zupełnie nowego trybu - dialogu konkurencyjnego, umowy ramowe, dynamiczny system zakupów, zmiany w zakresie funkcjonowania środków ochrony prawnej oraz kontroli zamówień publicznych. 

8 maja 2006 r. – szkolenie nt. Partnerstwo publiczno – prywatne: narzędzie do realizacji zadań publicznych.

27 marca 2006 r. – szkolenie dla pracowników samorządowych: Udzielanie pomocy publicznej zgodnie z przepisami krajowymi i Unii Europejskiej. Omówione zostały następujące zagadnienia: nowe przepisy Unii Europejskiej, procedury udzielania pomocy publicznej, udzielanie pomocy publicznej w oparciu o przepisy znowelizowanej Ordynacji podatkowej, programy pomocowe w ramach zwolnień grupowych, sprawozdawczość o pomocy, regionalne programy wspierające rozwój regionalny, wyliczanie wartości pomocy i jej dyskontowanie. 

24 marca 2006 r. - szkolenie dla skarbników i służb podatkowych jednostek samorządu terytorialnego na temat: Ordynacja podatkowa – postępowanie organów podatkowych gmin.

6–17 lutego 2006 r. – szkolenie dla skarbników j.s.t. W pierwszym dniu szkolenia omówiona została gospodarka finansowa j.s.t. pod rządami nowej ustawy o finansach publicznych. Wykład poprowadził specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W drugim dniu szkolenia główny inspektor Wydziału Kontroli RIO w Opolu omówił nieprawidłowości stwierdzane w toku kontroli gospodarki finansowej związane z uzyskiwaniem dochodów z nieruchomości. 

7 lutego 2006 r. - szkolenie na temat: Sprzedaż nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego.
Zajęcia poprowadził doradca prawny w Najwyższej Izbie Kontroli.

31 stycznia 2006 r. - szkolenie dla głównych księgowych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych j.s.t. na temat: Księgi rachunkowe budżetu JST oraz samorządowych jednostek budżetowych jako podstawa sporządzenia sprawozdań za 2005 rok.
Wykład poprowadził specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

27 stycznia 2006 r. - szkolenie dla skarbników i służb finansowych na temat "Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego".
Zajęcia poprowadził pracownik organów skarbowych. 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297328
W tym miesiącu: 27110
Wizyt dzisiaj: 663
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: