Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Szkolenia przeprowadzone w 2007 roku

12 grudnia 2007 r. – szkolenie: Nowe zasady gospodarowania nieruchomościami samorządu terytorialnego.

7 grudnia 2007 r. – szkolenie jednodniowe dla głównych księgowych jednostek organizacyjnych j.s.t. nt. Zamknięcie ksiąg rachunkowych samorządowych jednostek organizacyjnych na koniec 2007 roku oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych.  

16 listopada 2007 r.szkolenie jednodniowe skierowane do osób odpowiedzialnych za programy przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz członków komisji nt. Programy rozwiązywania problemów alkoholowych i programy przeciwdziałania narkomanii - zadania, finansowanie, udzielanie i rozliczanie dotacji, zagadnienia praktycznego stosowania prawa.

8 listopada 2007 r. – szkolenie nt. Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych w aspektach nowych regulacji prawnych i pomocy publicznej w zakresie zwolnień podatkowych.

19 października 2007 r. – szkolenie jednodniowe: Projektowanie budżetów na 2008 rok:

 1. Rola i znaczenie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu.
 2. Struktura projektu uchwały budżetowej.
 3. Zmiany projektu budżetu w świetle zakresu kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Projekt uchwały budżetowej w świetle linii orzeczniczej regionalnych izb obrachunkowych.

18 października 2007 r. – szkolenie jednodniowe: Zasady finansowania oraz sposób dokumentowania wydatków na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.

4 – 5 października 2007 r.  – szkolenie dwudniowe dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego.

25 września 2007 r. szkolenie nt. Co urząd może zaświadczyć? – Czyli wszystko o zaświadczeniach wydawanych w gminach, powiatach i województwie.

3 lipca 2007 r. szkolenie z zakresu zamówień publicznych, na które zapraszamy osoby uczestniczące w procesie udzielania zamówień.

19 – 20 czerwca 2007 r. – seminarium dla wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast oraz przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa.

 • Praktyczne aspekty realizacji zadań publicznych przy udziale podmiotów spoza sektora publicznego
 • Formy i zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
 • Kontrola finansowa jako instrument zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.
 • Wybrane aspekty wyników i skutków kontroli RIO w Opolu.
 • Odpowiedzialność kierownika jednostki za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

16 maja 2007 r. - szkolenie dla pracowników samorządowych: Udzielanie pomocy publicznej zgodnie z przepisami krajowymi i Unii Europejskiej.

16 kwietnia 2007 r. – szkolenie dla pracowników samorządowych nt. Opłata skarbowa.

4 kwietnia 2007 r. - szkolenie nt.: „Praktyczne stosowanie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie”.

16 marca 2007 r. – szkolenie dla radnych j.s.t. - komisje budżetowe.

Tematyka:

 • Planowanie i wykonywanie budżetu j.s.t. w świetle działalności nadzorczej RIO w Opolu.
 • Nieprawidłowości w gospodarce finansowej j.s.t. skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
 • Klasyfikacja budżetowa.
 • Sprawozdawczość budżetowa.
 • Uprawnienia i ograniczenia w sprawowaniu mandatu radnego.  

9 marca 2007 r. –  Partnerstwo publiczno-prywatne: narzędzie do realizacji zadań publicznych.

2 marca 2007 r. - szkolenie dla głównych księgowych jednostek organizacyjnych j.s.t. na temat: Zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych, zamknięcie ksiąg samorządowych jednostek budżetowych jako podstawa sporządzenia sprawozdań finansowych za 2006 rok.

26 – 27 lutego 2007 r. – szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego nt. Zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych, zamknięcie ksiąg budżetu i urzędu j.s.t. oraz kontrola prawidłowości sporządzenia jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych za 2006 rok.

22 lutego 2007 r. – szkolenie dla przewodniczących rad i komisji rewizyjnych. W programie:

 • zakres uprawnień kontrolnych komisji rewizyjnych,
 • najczęstsze błędy popełniane przy wykonywaniu budżetu,
 • procedura absolutoryjna,
 • sprawozdawczość budżetowa źródłem wiedzy o stanie finansów publicznych j.s.t. 

16 styczeń 2007 r. – szkolenie dla skarbników i służb podatkowych jednostek samorządu terytorialnego na temat: podatki i opłaty lokalne. 

11 styczeń 2007 r. – seminarium dla wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast, a także przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257523
W tym miesiącu: 26483
Wizyt dzisiaj: 243
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: