Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Szkolenia przeprowadzone w 2008 roku

15 grudnia 2008 r.  - szkolenie dla kierowników, głównych księgowych jednostek oświatowych oraz pracowników samorządowych zajmujących się finansami i organizacją oświaty: Gospodarka finansowa jednostek oświatowych a prawa i obowiązki kierownika i głównego księgowego – wybrane elementy z uwzględnieniem projektowanych zmian w przepisach szczególnych i orzecznictwa.  

28 listopada 2008 r. - szkolenie dla kierowników, głównych księgowych jednostek oświatowych oraz pracowników samorządowych zajmujących się finansami i organizacją oświaty: Gospodarka finansowa jednostek oświatowych a prawa i obowiązki kierownika i głównego księgowego – wybrane elementy z uwzględnieniem projektowanych zmian w przepisach szczególnych i orzecznictwa.  

19 listopada 2008 r. - szkolenie dla osób uczestniczących w procesie udzielania zamówień: Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych.

6 listopada 2008 r. – szkolenie dla radnych j.s.t. - komisje budżetowe.

Tematyka:

  • Rola i znaczenie komisji budżetowej w procesie opracowywania i uchwalania budżetu.
  • Praktyczne problemy wykonywania budżetu w świetle działalności kontrolnej RIO.

29 października 2008 r. – warsztaty tematycznie związane z problematyką prawnych aspektów opracowania projektu uchwały budżetowej.

14 października 2008 r. - szkolenie dla pracowników samorządowych zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej: Zmiany w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej (w tym w rolnictwie) przez gminy w 2008 roku.

9 października 2008 r. - szkolenie dla głównych księgowych i służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych: Nowe zasady rachunkowości oraz sprawozdania finansowe za 2008 rok samorządowych jednostek organizacyjnych.

2-3 października 2008 r. - szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego:

- Rachunkowość budżetu

- Bilans z wykonania budżetu

- Gospodarka pieniężna i rozrachunki

- Projektowanie budżetów na 2009r. 

30 września 2008 r. - szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie procedur kontroli w jednostce: Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych. 

19 września 2008 r. - szkolenie dla skarbników i służb podatkowych jednostek samorządu terytorialnego nt. Procedury podatkowe w praktyce. W programie m.in. powstawanie zobowiązań podatkowych, decyzja w postępowaniu podatkowym, procedura odwoławcza, wznowienie postępowania podatkowego, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, wygaśnięcie decyzji podatkowej.

17 czerwca 2008 r. – szkolenie dla skarbników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego na temat: Nowelizacja przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej.

12 – 13 czerwca 2008 r. – seminarium dla wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin i miast oraz przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa. 

6 maja 2008 r. - szkolenie dla skarbników i służb podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. W programie m.in. odpowiedzialność spadkobierców, podatki gminne od upadłego, ulgi w podatku rolnym.

24 kwietnia 2008 r. – szkolenie na temat: Wybrane aspekty udzielania dotacji na zadania publiczne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

11 kwietnia 2008 r. – szkolenie dla skarbników i służb podatkowych na temat: Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.

7 marca 2008 r. - szkolenie dla skarbników i służb podatkowych jednostek samorządu terytorialnego: Ordynacja podatkowa w praktyce organów podatkowych gmin.

31 stycznia 2008 r. - szkolenie dla pracowników samorządowych: Nowe zasady udzielania pomocy publicznej.

17 stycznia 2008 r. – szkolenie jednodniowe dla skarbników j.s.t. nt. Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek  oraz budżetu na koniec 2007 roku oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych. 

16 stycznia 2008 r. – dokładna powtórka szkolenia z 7 grudnia 2007 roku dla głównych księgowych jednostek organizacyjnych j.s.t. nt. Zamknięcie ksiąg rachunkowych samorządowych jednostek organizacyjnych na koniec 2007 roku oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych. 

 

 

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257472
W tym miesiącu: 26432
Wizyt dzisiaj: 192
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: