Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenia przeprowadzone w 2012 roku

15 listopada 2012 r. - szkolenie dla osób uczestniczących w procesie udzielania zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych: Wybrane problemy zamówień publicznych – z uwzględnieniem najnowszych zmian. 

19 października 2012 r. - szkolenie dla głównych księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych: Problemy i nieprawidłowości w zakresie rachunkowości samorządowych jednostek organizacyjnych.

4-5 października 2012 r. - szkolenie dwudniowe dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego.

Omówione zostaną m.in. tematy: Projektowanie budżetu na 2013 rok. Wieloletnia Prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego.  

25 września 2012 r. - szkolenie nt: Zasady udzielania pomocy publicznej przez gminy z uwzględnieniem zmian w 2012 r.  

20 września 2012 r. - szkolenie nt: Planowanie i gospodarowanie środkami funduszu sołeckiego w świetle działalności kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

19 czerwca 2012 r. - szkolenie nt: Finansowanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach po 1 stycznia 2012 roku.   

17 kwietnia 2012 r. - szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego: Nowe zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r. wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

5 marca 2012 r. - szkolenie dla służb podatkowych jednostek samorządu terytorialnego: Najważniejsze zmiany w naliczaniu podatków i opłat lokalnych. Ordynacja podatkowa - nowe regulacje. 

27 lutego 2012 r. - szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego: Zmiana przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe za 2011 r.

9 lutego 2012 r. - szkolenie nt: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle nowych regulacji prawnych.   

26 stycznia 2012 r. – szkolenie dla służb  finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych: Zamknięcie ksiąg rachunkowych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz sprawozdanie finansowe za 2011 rok.

  

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297380
W tym miesiącu: 27162
Wizyt dzisiaj: 715
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: