Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Wykaz rzeczowy publikacji zamieszczonych w Biuletynach RIO w 2002 roku

 

 

 

Nr Biuletynu

Strona

I. Z PRAC KOLEGIUM

   

1.

Wyniki badania uchwał budżetowych na 2002 rok.

1-2

2-3

2.

Wyniki opiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2002 r.

3

2-4

3.

Wyniki opiniowania projektów budżetów na 2003r.

4

2-5

     

II. ANALIZY

   

1.

Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2001r.

1-2

6-37

2.

Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w latach 1999-2001.

3

5-23

3.

Dług publiczny wybranych osób prawnych należących do sektora finansów publicznych województwa opolskiego.

3

24-26

     

III. DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

   

1.

Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet jednostki samorządu terytorialnego jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

1-2

39-44

2.

Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

1-2

45-49

3.

Orzeczenie Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

1-2

3

4

50-53

37-40

21-28

       

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

1.

Kolejne zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych.

1-2

38

     

V. GOSPODARKA FINANSOWA

   

1.

Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych przy udzielaniu dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

3

27-30

2.

Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2002 r.

3

31-37

3.

Zasady funkcjonowania zakładów budżetowych.

4

8-14

4.

Błąd podstawowy.

4

14-20

     

Pytania i odpowiedzi

   

-

Radny w komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

1-2

53

-

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1-2

54

-

Udzielanie zamówień publicznych na szkolenie dla bezrobotnych przez PUP

1-2

54

-

Dopłaty do taryfy dla odbiorców wody

3

40

-

Dokonywanie zmian w umowach zawartych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych; Zmiana terminu realizacji zamówienia publicznego

3

40

-

Udostępnienie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej umowy zawartej pomiędzy gminną spółką a podmiotem gospodarczym

3

41

-

Parafowanie umowy kredytu pod nieobecność skarbnika

3

42

-

Finansowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy przez podmioty gospodarcze

4

28

-

Dokonywanie korekt w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

4

28

-

Finansowanie ze środków PFOŚiGW studiów podyplomowych

4

29

       

VI. WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE URZĘDÓW CENTRALNYCH

     

Gospodarka finansowa

   

1.

Pomoc finansowa dla gmin z krajów dotkniętych klęską powodzi.

3

42-43

2.

Zasady sporządzania sprawozdań Rb-50.

3

43-44

       

Podatki

   

1.

Niepodatkowe należności budżetowe.

1-2

55

2.

Opodatkowanie budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna.

1-2

56-57

3.

Zwolnienie z podatku od posiadania psów.

1-2

57

4.

Opłata skarbowa od weksla. Sposób uiszczania opłaty skarbowej.

1-2

58

5.

Opłata skarbowa od weksli wystawianych przez gminy.

1-2

58-59

6.

Budowla jako przedmiot podatku od nieruchomości.

1-2

59-60

7.

Oprocentowanie nadpłat.

3

59-60

8.

Opodatkowanie kościelnych osób prawnych podatkiem od nieruchomości.

3

46-47

9.

Podatek od nieruchomości wykorzystywanych na działalność kulturalną.

3

47-48

10.

Wyłączenie od opłaty skarbowej podań i załączników do podań o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej.

3

48

11.

Opłata skarbowa od czynności dokonywanych na podstawie prawa o ruchu drogowym

4

31

12.

Opłata skarbowa w sprawach wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej.

4

32

13.

Opłata skarbowa od zezwoleń wydawanych działkowcom na usunięcie drzew i krzewów.

4

32

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297358
W tym miesiącu: 27140
Wizyt dzisiaj: 693
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: