Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

VII.3. Projektowanie, uchwalanie, zmiany

VII. Budżet
3. Projektowanie, uchwalanie, zmiany

 

Tytuł: Plan finansowy w państwowej jednostce budżetowej.    
Autor: A. Jeżewska
Źródło: Finanse publiczne 9/15, s. 36 

Tytuł: Planowanie budżetu w państwowych jednostkach budżetowych    
Autor: A. Jeżewska
Źródło: Finanse publiczne 6/15, s. 60 

Tytuł: Finansowanie deficytu w jednostce samorządu terytorialnego.
Autor: R. Balcerowicz - Fach  
Źródło: Finanse publiczne 7/14, s. 40

Tytuł: Nieprawidłowości w uchwałach podjętych na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty
Autor: A. Michalec  
Źródło: Finanse publiczne 7/14, s. 35

Tytuł: Rezerwy budżetowe – wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych.
Autor: K.M. Stelmaszczyk, G. Czarnocki
Źródło: FK 11/13, s. 52

Tytuł: Opracowywanie planów finansowych.
Autor: D. Grzelka
Źródło: Finanse publiczne 9/11, s. 33

Tytuł: Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t.
Autor: L. Hanus
Źródło: Finanse publiczne 8/10, s. 22

Tytuł: Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego.
Autor: E. Czołpińska

Źródło: FK 5/10, s. 33  

Tytuł: Wydatki na wynagrodzenia.
Autor: B. Fabin
Źródło: Finanse publiczne 4/10, s. 62

Tytuł: Uchwała budżetowa na rok 2010.
Autor: W. Lachiewicz
Źródło: Finanse publiczne 4/10, s. 46

Tytuł: Procedura przygotowania budżetu.
Autor: Z. Wojtylak-Sputkowska, A. Sputkowski
Źródło: Finanse publiczne 9/09, s. 30

Tytuł: Projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa j.s.t. na 2010 r. .
Autor: E. Czołpińska
Źródło: FK 10/09
Notatka: dodatek do numeru

Tytuł: Wieloletni plan inwestycyjny.
Autor: J. Filas
Źródło: Finanse publiczne 12/08, s. 38

Tytuł:  Wieloletnie planowanie finansowe (cz. II).
Autor: J. Filas
Źródło: Finanse publiczne 11/08, s. 32

Tytuł: Wieloletnie planowanie finansowe (cz.I)
Autor: J. Filas
Źródło: Finanse publiczne 10/08, s. 42 

Tytuł: Uchwała budżetowa „krok po kroku” – analiza przepisów i uwagi praktyczne.
Autor: E. Czołpińska
Źródło: Dodatek specjalny do numeru FK 10/08

Tytuł: Plan finansowy jednostki budżetowej.
Autor: K. Gąsiorek
Źródło: Finanse Publiczne 7/07, s. 36

Tytuł: Procedura uchwalania budżetu i jego zmian - kompetencje organów wykonawczych i stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: J. Salachna
Źródło: FK 5/07, s. 19

Tytuł: Zadania i kompetencje zarządu (wójta) związane z przygotowaniem projektów uchwał organu stanowiącego związanych z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: W. Witalec
Źródło: Biuletyn RIO w Poznaniu 2/07, s. 20

Tytuł: Procedura uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: Urszula Wiktorowska, Beata Kaczmarek
Źródło: FK 4/04, s. 22

Tytuł: Procedura uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: B. Kaczmarek, U. Wiktorowska
Źródło: Skarbnik 5/04, s.3

Tytuł: Planowanie budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego - teoria i praktyka.
Autor: Paweł Swianiewicz
Źródło: FK 6/04, s. 7

Tytuł: Projekt uchwały budżetowej jako podstawa gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: M. Paczocha
Źródło: FK - 1/03, s.33

Tytuł: Ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z art.50 i art. 51 ustawy o finansach publicznych.
Autor: W. Witalec
Źródło: FK - 5/02

Tytuł: Dokonywanie zmian w planach finansowych związków międzygminnych.
Autor: P. Drzazga
Źródło: Biuletyn RIO w Katowicach 5/01, s.13

Tytuł: Ustawowe uprawnienia zarządu jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w budżecie.
Autor: U. Wiktorowska
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 1-2/01, s.17

Tytuł: Zasady i tryb dokonywania zmian w budżetach jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansach publicznych.
Autor: J. Ćwiklińska
Źródło: Skarbnik 5/01, s.13

Tytuł: O granicach legalności wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (stan na 31 marca 2000 r.)
Autor: B. Piechura
Źródło: FK - 3/00, s. 41

Tytuł: Projektowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2001 rok w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 września 2000 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw.
Autor: W. Newereńczuk
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 3-4/00, s. 27

Tytuł: Tworzenie budżetów jednostek samorządu terytorialnego (procedura i kompetencje).
Autor: H. Kamieniecki
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 1/00, s.1

Tytuł: Bieżący nadzór - uwagi i wyjaśnienia.
Autor:
Źródło: Biuletyn RIO w Zielonej Górze 1/00, s.62

Tytuł: Opinie i interpretacje Kolegium RIO w Szczecinie.
Autor: Kolegium RIO w Szczecinie
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/00, s.125
Również w: 1.VI 2.X 3.XV. 4.XV 5.XV 6.X 8.VII-3 9.VII-3 10.X 11.III 12.III 14.III

Tytuł: Podstawowe zasady nowego systemu finansów publicznych w samorządzie terytorialnym.
Autor: J.Gałkiewicz
Źródło: FK - 1/99

Tytuł: Zasady gospodarki finansowej j.s.t. w świetle ustawodawstwa reformującego administrację publiczną.
Autor: W.Witalec
Źródło: FK - 1/99

Tytuł: Zakres stosowania dotacji w gospodarce finansowej j.s.t.
Autor: W. Witalec
Źródło: FK - 5 /99

Tytuł: Budżet jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: Janina Janikowska
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 1/99, s. 5-10

Tytuł: Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
(Wybrane zagadnienia z ustawy o finansach publicznych )
Autor: Wojciech Lachiewicz
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/98

Tytuł: Zmiany budżetu w toku jego wykonywania w zakresie zadań inwestycyjnych
Autor: Urszula Wiktorowska
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2/97
Również w: VA

Tytuł: Interpretacja art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy o samorządzie terytorialnym
Autor: Wiesława Miemiec
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 4/97
Również w: VA

Tytuł: Opinia prawna dotycząca uchwały upoważniającej zarząd do zmian w budżecie.
Autor: Krystyna Sawicka
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 1/97

Tytuł: Zmiany budżetu i zmiany w budżecie dokonywane w trakcie roku budżetowego.
Autor: Krystyna Sawicka
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/97

Tytuł: Opinia prawna w sprawie zmian w budżecie gminy.
Autor: Krystyna Sawicka
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/97

Tytuł: Kompetencje do dokonywania zmian budżetu, układu wykonawczego i planów finansowych
Autor: Zbigniew Rękas
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 2/96
Również w: VII-1

Tytuł: Propozycja uchwały w sprawie wprowadzania przez zarząd zmian w budżecie
Autor: Teresa Wota
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów ( Budżet Sam. Ter.96 zeszyt 7 ) s.57 - 66

Tytuł: Zmiany dotacji celowych - nowe uprawnienia zarządów gmin.
Autor: U. Glińska, R. Legin
Źródło: FK - 4/96
Również w: III

Tytuł: Kompetencje do dokonywania zmian budżetu, układu wykonawczego i planów Finansowych.
Autor: Z.Rękas
Źródło: FK - 5/96

Tytuł: Projekt budżetu a projekt uchwały budżetowej.
Autor: U.Glińska
Źródło: FK -3/95

Tytuł: Przykłady sprzecznych z prawem uchwał budżetowych i podatkowych rad gmin.
Autor: K.Czerniak, E.Stobiecki
Źródło: FK-5/95

Tytuł: Uchwały budżetowe nowo powstałych gmin
Autor: Jadwiga Kotkowska, Zbigniew Rękas
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 2/95
Również w: VII-1

Tytuł: Wokół art. 47 Prawa budżetowego.
Autor: Halina Łukasiewicz
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 3/95

Tytuł: Konstrukcja budżetu gminy i jej wpływ na realizację gospodarki finansowej
Autor: Waldemar Witalec
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów (Budżet Sam. Ter. 95 zeszyt 6) s. 43-51
Również w: VII-1

Tytuł: Opinia o możliwości upoważnienia przez radę gminy zarządu do dokonywania zmian budżetu wynikających ze zmiany wielkości środków przyznanych gminie z budżetu państwa.
Autor: Krystyna Sawicka
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/95
Również w: III

Tytuł: Uchwała budżetowa rady gminy.
Autor: T.Augustyniak, W.Nykiel
Źródło:FK-3/94

Tytuł: Opinia w sprawie wybranych zagadnień z zakresu przedmiotu nadzoru realizowanego przez RIO.
Autor: Wiesława Miemiec
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 1/94
Również w: XI -1

Tytuł: Uchwała o procedurze uchwalania budżetu
Autor: Anna Tralka
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów (Budżet Sam. Ter. zeszyt 6) s.37-42

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297335
W tym miesiącu: 27117
Wizyt dzisiaj: 670
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: