Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

VII.6. Dyscyplina finansów publicznych

VII. Budżet
6. Dyscyplina finansów publicznych

Tytuł: Naruszenie zasady bezstronności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: M. Winiarz
Źródło: FK 10/15, s. 54

Tytuł: Nieprawidłowości związane z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych jako podstawa dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: R. Cieślak
Źródło: FK 10/15, s. 6    

Tytuł: Działalność kontrolna NIK – wnioski na tle praktyki organu kontroli jako zawiadamiającego o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Autor: R. Kujawiński
Źródło: FK 9/15, s. 62

Tytuł: Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: K. Sawicka, A. Talik, A. Walasik, A. Rotter, W. Robaczyński, P. Walczak, B. Zalewska, R. Mazur, K. Gąsiorek.
Źródło: FK 7-8/15
Notatka: materiały z konferencji naukowej.

Tytuł: Nieterminowy zwrot dotacji.     
Autor: A. Michalec
Źródło: Finanse publiczne 4/15, s. 29  

Tytuł: Sprawozdawczość a naruszenie dyscypliny.
Autor: L. Kuśnierz             
Źródło: Finanse publiczne 3/15, s.28

Tytuł: Naruszenia dyscypliny w zakresie sprawozdawczości.
Autor: A. Michalec-Dziedzic       
Źródło: Finanse publiczne 6/14, s. 32

Tytuł: Wyłączenie lub niedochodzenie odpowiedzialności za naruszenie dfp.
Autor: A. Michalec         
Źródło: Finanse publiczne 11/13, s. 30 

Tytuł: Przedawnienie i zatarcie ukarania.
Autor: A. Michalec
Źródło: Finanse publiczne 7/13, s. 33

Tytuł: Rezerwy budżetowe – wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych.
Autor: K. M. Stelmaszczyk, G. Czarnocki
Źródło: FK 11/13, s. 52

Tytuł: Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: A. Michalec
Źródło: Finanse publiczne 4/13, s. 32

Tytuł: Przeznaczenie dochodów jednostki budżetowej na jej wydatki.
Autor: A. Dziedzic
Źródło: Finanse publiczne 6/12, s. 29

Tytuł: Zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarowania środkami europejskimi.
Autor: R. Szostak
Źródło: FK 4/12, s. 5

Tytuł: Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości.
Autor: L. Kuśnierz
Źródło: Finanse publiczne 4/12, s. 32

Tytuł: Zmniejszenie wpływów jako naruszenie dfp.
Autor: A. Dziedzic
Źródło: Finanse publiczne 4/12, s. 26

Tytuł: Jakie działania są naruszeniem dfp?
Autor: A. Dziedzic
Źródło: Finanse publiczne 3/12, s. 26

Tytuł: Kto może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (cz.2).
Autor: A. Dziedzic
Źródło: Finanse publiczne 2/12, s. 27

Tytuł: Naruszenie dyscypliny w zakresie zaciągania zobowiązań.
Autor: A. Ciąglewicz – Miśta, A. Talik
Źródło: Finanse publiczne 8/11, s. 47

Tytuł: Działanie na polecenie przełożonego jako okoliczność uchylająca odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: M. Czyżak
Źródło: FK 6/11, s. 11

Tytuł: Zapłata odsetek, kar lub opłat.
Autor: H. Kamieniecki
Źródło: Finanse publiczne 4/10, s. 35

Tytuł: Niewłaściwe gospodarowanie środkami zagranicznymi.
Autor: E. Kowalczyk
Źródło: Finanse publiczne 1/10, s. 58

Tytuł: Księgi rachunkowe i sprawozdawczość jako podstawa oceny przekroczenia przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej upoważnienia do zaciągania zobowiązań.
Autor: R. Trykozko
Źródło: FK 3/09, s. 70

Tytuł: Przesłanki stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w świetle orzecznictwa w zakresie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: M. Winiarz
Źródło: FK 1-2/09, s. 95

Tytuł: Przyczyny naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Autor: A. Kamedulska
Źródło: Biuletyn RIO w Zielonej Górze 1-2/09, s. 105

Tytuł: Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i zasady ich wymiaru.
Autor: E. Wójcik
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 1/09, s. 27

Tytuł: Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
Autor: A. Kamedulska
Źródło: Biuletyn RIO w Zielonej Górze 3-4/07, s. 47

Tytuł: Sprawozdawczość budżetowa.
Autor: H. Kamieniecki
Źródło: Finanse publiczne 9/08, s.34

Tytuł: Niektóre bariery dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wnioski de lege ferenda i de lege lata .
Autor: K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska
Źródło: FK 12/08, s. 14

Tytuł: Kto zawiadamia o naruszeniu dyscypliny FP.
Autor: E. Kowalczyk
Źródło: Finanse Publiczne 5/08, s. 22

Tytuł: Nieprawidłowe wykorzystanie dotacji.
Autor: W. Witalec
Źródło: Finanse Publiczne 11/07, s. 41

Tytuł: PPP a dyscyplina finansów publicznych.
Autor: E. Kowalczyk
Źródło: Finanse Publiczne 9/07, s. 31

Tytuł: Odpowiedzialność głównego księgowego.
Autor: M. Karlikowska
Źródło: Finanse Publiczne 4/07, s. 45

Tytuł: Odpowiedzialność finansowa kierownika.
Autor: R. Fandrejewski
Źródło: Finanse Publiczne 1/07, s. 38

Tytuł: Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wpływające na prawa strony.
Autor: M. Przybylska, K. Stelmaszczyk
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 4/07, s.10

Tytuł: Egzekwowanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wybrane problemy.
Autor: L. Lipiec-Warzecha
Źródło: FK 9/07, s. 5

Tytuł: Kto ponosi odpowiedzialność za saldo konta 224 występujące z powodu nierozliczenia przekazanej dotacji - kierownik jednostki czy jej główny księgowy?.
Autor: L. Hanus
Źródło: FK 5/07, s. 62

Tytuł: Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z naruszeniem przesłanek stosowania trybów udzielania zamówień publicznych.
Autor: K. Padrak, R. Padrak
Źródło: FK 9/06, s. 29

Tytuł: Ogólne zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Autor: J. Salachna
Źródło: FK 3/06, s.36

Tytuł: Postępowanie przed Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: M. Przybylska
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 1/06, s.44

Tytuł: Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych a legalne pojęcie środków publicznych.
Autor: J. M. Salachna
Źródło: FK 6/05, s. 32

Tytuł: Dyscyplina finansów publicznych a przepisy karne.
Autor: S. Huczek
Źródło: FK 4/05, s. 13

Tytuł: Wybrane zagadnienia stosowania prawa w zakresie naruszenia zasad lub trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w rozumieniu art. 28 ust.4 ustawy o finansach publicznych.
Autor: H. Kamieniecki
Źródło: FK 4/05, s. 41

Tytuł: Nowe regulacje prawne dotyczące funkcjonowania dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Autor: W. Newereńczuk
Źródło: Skarbnik 3/05, s.18

Tytuł: Zasady postępowania przed komisją orzekającą w świetle nowej ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych.
Autor: I. Kopczyńska
Źródło: Skarbnik 3/05, s.26

Tytuł:. Udzielanie dotacji i zamówień publicznych w warunkach obowiązywania nowych przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Autor: A. Jaśkiewicz
Źródło: Skarbnik 2/05, s.14

Tytuł: Dyscyplina finansów publicznych.
Autor:
Źródło: FK EXTRA - 1/03

Tytuł: Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet jednostki samorządu terytorialnego jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: G. Czarnocki
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 1-2/02, s.39
Również w: FK - 4/02

Tytuł: Przegląd katalogu czynów stanowiacych naruszenie dyscypliny finansów publicznych i podlegających penalizacji. Autor: B. Fabin
Źródło: Skarbnik 5/01, s.6; Skarbnik 1/02,s.9; Skarbnik 5/03, s. 36

Tytuł: Przegląd katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych i podlegających penalizacji.cz.I
Autor: B. Fabin
Źródło: Skarbnik 3/01, s.55

Tytuł: Odpowiedzi na pytania z zakresu: dyscypliny finansów publicznych, problematyki związanej z zaciąganiem zobowiązań, udzielania dotacji z budżetu i z zakresu zamówień publicznych,poprzez przykłady.
Autor: P. Jaśkiewicz, W. Newereńczuk.
Źródło: Skarbnik 2/01, s.43

Tytuł: Działalność komisji przetargowej w aspekcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: J. Mierzwa
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 2/01, s.3
Również w: VI

Tytuł: Kontrola orzeczeń wydanych w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: F. Firmuga
Źródło: FK - 4/00, s.11

Tytuł: Prawa i obowiązki stron postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: W. Witalec
Źródło: FK - 4/00, s. 37

Tytuł: Naruszenia dyscypliny finansów publicznych stwierdzone w toku kontroli
przeprowadzonych w j.s.t. w 1999 roku i w I kwartale 2000 r.
Autor: A. Waśniowski
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 3/00, s.12
Również w: XI

Tytuł: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu
naruszenia zasady, formy i trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia
publicznego.
Autor: F. Firmuga
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 1/00, s.35

Tytuł: O pojęciu "winy" przy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: H. Kamieniecki
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 1/00, s.15

Tytuł: Naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: E. Piekarska
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 1/00, s. 20
Również w: VI

Tytuł: Przegląd katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych i podlegających penalizacji.
Autor: B. Fabian
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 1/00, s. 20

Tytuł: Zakres podmiotowy odpowiedzialności w naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z ustawy o zamówieniach publicznych.
Autor: M. Nowokuńska
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/99, s. 3

Tytuł: Samorządy lokalne w Wielkiej Brytanii oraz system ich kontroli.
Autor: A. Bereśniewicz
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/99, s. 29

Tytuł: Dyscyplina finansów publicznych w świetle przepisów ustawy.
Autor: M. Świątkowska
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 3/99, s.13

Tytuł: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po wdrożeniu reformy ustrojowej państwa
Autor: Maria Świątkowska
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 2/99, s.9

Tytuł: Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Autor: I. Porowska
Źródło: Biuletyn RIO w Zielonej Górze 2/99, s.44

Tytuł: Zasady postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie właściwości rzecznika dyscypliny finansów publicznych.
Autor: K. Skowrońska - Pastuszko
Źródło: Biuletyn RIO w Zielonej Górze 2/99, s.49

Tytuł: Z prac Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej w latach 1996-1998 (stan na dzień 31 grudnia 1998).
Autor: Wojciech Czerw
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 1/99

Tytuł: Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Autor: Michalina Nowokuńska
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/98

Tytuł: Naruszenie dyscypliny budżetowej przy wykonywaniu budżetów gmin.
Autor: F.Firmuga
Źródło: FK - 1/98

Tytuł: Odpowiedzialność skarbnika za udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem
ustawy o zamówieniach publicznych
Autor: Zbigniew Rękas
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 4/97
Również w: VI

Tytuł: Kary umowne jako należności budżetowe gminy w rozumieniu art. 57 ust.1 pkt 1 Prawa budżetowego
Autor: Zbigniew Rękas
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 2/97
Również w: II-3

Tytuł: Instytucja rzecznika dyscypliny budżetowej w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej po 5 czerwca 1996r.
Autor: K.Surówka
Źródło:FK - 1/97

Tytuł: Modyfikacja zasad orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej
Autor: Zbigniew Rękas
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 3/95

Tytuł: "Zasady oceniania czynów stanowiących naruszenie dyscypliny budżetowej z art.57 ust.1" - "Ze spotkania rzeczników"
Autor: Elżbieta Wojciechowska
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 3/95

Tytuł: Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej
Autor: Zbigniew Rękas
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 4/94

Tytuł: Dyscyplina budżetowa
Autor: Wydział Kontroli
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2-3/94

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297299
W tym miesiącu: 27081
Wizyt dzisiaj: 634
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: