Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

II.1. Podatki i opłaty lokalne

II. Dochody gmin
 1. Podatki i opłaty lokalne

Tytuł: Problemy opodatkowania podatkiem od nieruchomości przedmiotów pozostających we władaniu Agencji Mienia Wojskowego.
Autor: R. Mazur, A. Talik 
Źródło: FK 12/15, s. 35

Tytuł: Ściągalność podatku od nieruchomości budynkowych.   
Autor: M. Binaś
Źródło: Finanse publiczne 10/15, s. 37

Tytuł: Wniosek o umorzenie zaległości a odsetki za zwłokę.   
Autor: S. Bach
Źródło: Finanse publiczne 8/15, s. 43

Tytuł: Ustalanie terminu przedawnienia zaległości podatkowej.   
Autor: K. Kazyaka
Źródło: Finanse publiczne 8/15, s. 39

Tytuł: Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste.     
Autor: A. Paluch
Źródło: Finanse publiczne 7/15, s. 60

Tytuł: Elastyczność przepisów podatku od nieruchomości na przykładzie zwolnienia nieruchomości (ich części) zajętych na działalność stowarzyszeń oraz gruntów „trwale zajętych”.
Autor: P. Borszowski, K. Stelmaszczyk                                   
Źródło: FK 9/15, s. 31 

Tytuł: Kontrowersje wokół definicji legalnej gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.(Glosa do wyroku NSA w Warszawie z 22.01.2014r., II FSK 130/12).
Autor: P. Borszowski, K. Stelmaszczyk
Źródło: FK 6/15, s. 73

Tytuł: Zwolnienie budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych z podatku od nieruchomości.   
Autor: P. Borszowski, K. Stelmaszczyk
Źródło: FK 5/15, s. 31 

Tytuł: Zasady doręczania pism w prawie podatkowym.   
Autor: M. Binaś
Źródło: Finanse publiczne 5/15, s. 30 

Tytuł: Zasady ewidencjonowania budynków w ewidencji budynków i ich wpływ na realizację podatku od nieruchomości..
Autor: B. Pahl            
Źródło: FK 6/15, s. 33  

Tytuł: Zasady obciążenia kosztami postępowania egzekucyjnego w administracji.
Autor: W. Grześkiewicz            
Źródło: FK 4/15, s. 25  

Tytuł: Zasady opodatkowania gruntów, budynków i budowli w portach lotniczych.
Autor: B. Pahl            
Źródło: FK 12/14, s. 25

Tytuł: Upadłość układowa a zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
Autor: R. Adamus           
Źródło: FK 7-8/14, s. 80    

Tytuł: Kiedy zabytek jest zwolniony z podatku.
Autor: A. Olbrych
Źródło: Finanse publiczne 6/14, s. 42

Tytuł: Zbycie nieruchomości jako przesłanka ustalenia opłaty planistycznej.
Autor: K. Małysa - Sulińska           
Źródło: FK 6/14, s. 38 

Tytuł: Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez gminy w związku ze sprzedażą realizowaną przez ich jednostki budżetowe.
Autor: M. Zwyrtek
Źródło: FK 5/14, s. 32  

Tytuł: Wpływ ogłoszenia upadłości podatnika na realizację podatków w gminach.
Autor: B. Pahl, P. Lewandowski
Źródło: FK 5/14, s. 40  

Tytuł: Prawna problematyka egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Autor: G. Nowaczyk
Źródło: FK 5/14, s. 46  

Tytuł: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli infrastruktury portowej i zajętych pod nie gruntów.
Autor: T. Wołowiec
Źródło: FK 4/14, s. 30 

Tytuł: Przedawnienie prawa do wydania decyzji w przedmiocie opłaty planistycznej oraz przedawnienie zobowiązania z tytułu tej opłaty.
Autor: M. Szałkiewicz            
Źródło: FK 3/14, s. 31

Tytuł: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków i gruntów wpisanych do rejestru zabytków.   
Autor: T. Wołowiec          
Źródło: FK 3/14, s. 37

Tytuł: Wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako przesłanka ustalenia opłaty planistycznej.
Autor: K. Małysa-Sulińska        
Źródło: FK 3/14, s. 42  

Tytuł: Kompetencje rady gminy w zakresie zmiany uchwał dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Autor: K. Gawrońska   Źródło: FK 12/13, s. 31

Tytuł: Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Autor: Z. Wojdylak-Sputowska, A. Sputowski        
Źródło: Finanse publiczne 11/13, s. 35 

Tytuł: Opłaty za gospodarowanie odpadami – kontrola podatkowa.
Autor: Z. Wojdylak – Sputowska, A. Sputowski       
Źródło: Finanse publiczne 7/13, s. 14

Tytuł: Opłata targowa.
Autor: U. Lange.
Źródło: Finanse publiczne 7/13, s. 40

Tytuł: Pobór opłaty uzdrowiskowej w szpitalach uzdrowiskowych.
Autor: T. Wołowiec, D. Reśko
Źródło: FK 10/13, s. 56

Tytuł: Czy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się zasady dotyczące zaokrąglania , o których mowa w art. 63 & 1 Ordynacji Podatkowej? – uwagi na tle wyroku WSA w Lublinie z 28.12.2012 r. (I SA/LU 932/12)
Autor: R. Dowgier
Źródło: FK 9/13, s. 41

Tytuł: Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości.
Autor: P. Świaniewicz, J. Neneman, J. Łukomska
Źródło: FK 7-8/13, s. 25

Tytuł: Zasady naliczania podatku od nieruchomości od wielostanowiskowego lokalu garażowego znajdującego się we współposiadaniu przedsiębiorcy.
Autor: J. Zięty, B. Pawlak      
Źródło: FK 5/13, s. 29  

Tytuł: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości odwiertów i instalacji firm wydobywczych.
Autor: T. Wołowiec
Źródło: FK 4/13, s. 36

Tytuł: Zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie ogródków działkowych – powierzchnia użytkowa czy powierzchnia zabudowy?
Autor: W. Morawski, J. Wantoch-Rekowski 
Źródło: FK 4/13, s. 31

Tytuł: Morskie farmy wiatrowe zlokalizowane w wyłącznej strefie ekonomicznej a podatek od nieruchomości.
Autor: B. Pahl
Źródło: FK 3/13, s. 40

Tytuł: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości majątku prywatnego przedsiębiorcy.
Autor: K. Radzikowski
Źródło: FK 12/12, s. 66
Notatka: Glosa do wyroku NSA z 18.07.2012

Tytuł: Spółdzielnie mieszkaniowe a opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości.
Autor: T. Wołowiec, D. Reśko
Źródło: FK 12/12, s. 31

Tytuł: Trwały zarządca podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do posiadanych tytułem trwałego zarządu nieruchomości lub ich części.
Autor: M. Szymankiewicz
Źródło: FK 9/12, s. 35

Tytuł: Wpływ zmiany granic na wymiar podatku od nieruchomości.
Autor: T. Brzezicki, K. Lasiński - Sulecki, J. Wantoch - Rekowski 
Źródło: FK 7-8/12, s. 73

Tytuł: Opodatkowanie zbiorników na gaz (stacje zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG).
Autor: T. Wołowiec, D. Reśko 
Źródło: FK 6/12, s. 40

Tytuł: Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub prawa majątkowego na rzecz gminy.
Autor:  B. Pahl, P. Lewandowski
Źródło: FK 5/12, s. 40

Tytuł: Uchwała rady gminy w sprawie opłaty skarbowej jako przedmiot nadzoru regionalnych izb obrachunkowych.
Autor: D. Antoniów  
Źródło: FK 4/12, s. 33

Tytuł: Opodatkowanie komunalnych wysypisk śmieci i obiektów sportowych.
Autor: T. Wołowiec, D. Reśko  
Źródło: FK 3/12, s. 33

Tytuł: O potrzebie zmian w lokalnym prawie podatkowym – cz.2.
Autor: L. Etel
Źródło: FK 12/11, s. 5 

Tytuł: Sposób użytkowania domków letniskowych a podatek od nieruchomości.
Autor: T. Wołowiec, D. Reśko
Źródło: FK 11/11, s. 39

Tytuł: O potrzebie zmian w lokalnym prawie podatkowym – cz.1.
Autor: L. Etel
Źródło: FK 11/11, s. 5 

Tytuł: Posiadacz samoistny jako podatnik podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Autor: B. Pahl, E. Bieniek
Źródło: FK 11/11, s. 31

Tytuł: Opodatkowanie budowli usytuowanych w pasie drogowym.
Autor: R. Dowgier
Źródło: FK 10/11, s. 64
Notatka: Glosa do wyroku WSA w Łodzi z 19.10.2010 r.; I SA/Łd 864/10.

Tytuł: Wymiar i pobór podatku od nieruchomości – aspekt formalny i ekonomiczny na podstawie ustaleń kontroli regionalnych izb obrachunkowych.
Autor: P. Sperczyński
Źródło: FK 10/11, s. 55 

Tytuł: Opłata targowa a sprzedaż w miejscach, w których prowadzony jest handel.
Autor: T. Wołowiec, D. Reśko
Źródło: FK 10/11, s. 32

Tytuł: Zwolnienie pojazdów specjalnych z podatków od środków transportowych.
Autor: G. Dudar
Źródło: FK 9/11, s. 71
Notatka: Glosa do wyroku z 13.01.2011 r.; II FSK 1599/09 

Tytuł: Nowelizacja stawki podatku od nieruchomości dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Autor: R. Dowgier
Źródło: FK 9/11, s. 48

Tytuł: Zmiany w zakresie normatywnej definicji środowiska.
Autor: Bogumił Pahl
Źródło: FK 9/11, s. 40

Tytuł: Opodatkowanie nieruchomości a wyłączenie z podstawy opodatkowania z uwagi na „względy techniczne”.
Autor: D. Reśko, T. Wołowiec.
Źródło: FK 7-8/11, s. 54      

Tytuł: Podatki i opłaty w przedmiocie nadzoru regionalnych izb obrachunkowych.
Autor: A. Ciąglewicz-Miśta, A. Talik  
Źródło: FK 6/11, s. 56

Tytuł: Zmiany w zakresie opodatkowania budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Autor: B. Pahl
Źródło: FK 6/11, s. 44

Tytuł: Zasady ogłaszania wykazu podmiotów, którym gminne organy podatkowe udzieliły ulg w zakresie podatków i opłat samorządowych.
Autor: L. Etel
Źródło: FK 6/11, s. 31 

Tytuł: Opodatkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy – wybrane kwestie.
Autor: M. Popławski  
Źródło: FK 5/11, s. 39     

Tytuł: Podatek od lokali garażowych.
Autor: L. Etel  
Źródło: FK 5/11, s. 33

Tytuł: Problematyka opodatkowania budynków i lokali garażowych.
Autor: B. Pahl 
Źródło: FK 4/11, s. 26

Tytuł: Zmiana decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego na łączne zobowiązania pieniężne.
Autor: J. Matyja  
Źródło: FK 4/11, s. 35

Tytuł: Wyłączenie z opodatkowania w podatku rolnym i od nieruchomości przysługujące gminie. 
Autor: M. Popławski
Źródło: FK 3/11, s. 32 

Tytuł: Współdziałanie państwowych i samorządowych organów podatkowych w procedurze stosowania ulg i zwolnień podatkowych.
Autor: K. Teszner
Źródło: FK 11/10, s. 39

Tytuł: Opodatkowanie nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego.
Autor: B. Pahl
Źródło: FK 9/10, s. 36

Tytuł: Opodatkowanie gruntów przedsiębiorcy.   
Autor: A. Dzięgiel-Matras
Źródło: Finanse publiczne 8/10, s. 38

Tytuł: Wyliczanie wartości pomocy de minimis w rolnictwie.
Autor: S. Bach
Źródło: Finanse publiczne 6/10, s. 39  

Tytuł: Uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tzw. mieszanych zwolnień podatkowych – postulaty de lege lata oraz de lege ferenda .
Autor: A. Goettel
Źródło: FK 6/10, s. 32

Tytuł: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów pod torami tramwajowymi.
Autor: L. Etel, U. Etel
Źródło: FK 5/10, s. 44   

Tytuł: Ulga inwestycyjna w podatku rolnym (wybrane zagadnienia).
Autor: M. Szymankiewicz
Źródło: FK 3/10, s. 41 

Tytuł: Tajemnica skarbowa.
Autor: A. Dzięgiel-Matras
Źródło: Finanse publiczne 2/10, s. 28

Tytuł: Pomoc publiczna w uchwałach podatkowych rad gmin.
Autor: L. Etel
Źródło: FK 10/09, s. 31

Tytuł: Oględziny nieruchomości w trakcie kontroli podatkowej prowadzonej przez gminne organy podatkowe – podstawowe zagadnienia.
Autor: M. Popławski
Źródło: FK 9/09, s. 17

Tytuł: Zasady naliczania i egzekwowania zobowiązań podatkowych przez gminę.
Autor: H. Kmieciak
Źródło: FK 7-8/09, s. 65 

Tytuł: Karnoskarbowe gwarancje prawidłowej realizacji podatków lokalnych.
Autor: B. Pahl, R. Szostak
Źródło: FK 5/09, s. 26 

Tytuł: Windykacja należności.
Autor: T. Dąbrówny
Źródło: Finanse publiczne 5/09, s. 18

Tytuł: Zapłata podatków lokalnych kartą płatniczą.
Autor: A. Dzięgiel-Matras
Źródło: Finanse publiczne 4/09, s. 35 

Tytuł: Kontrola podatkowa przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych w świetle nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Autor: R. Dowgier, M. Etel
Źródło: FK 4/09, s. 31  

Tytuł: Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach poddanych nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych.
Autor: A. Sędkowska, K. Stelmaszczyk
Źródło: FK 1-2/09, s. 71

Tytuł: Podatkowe ABC.           
Autor: H. Kmieciak
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 1/09, s. 5

Tytuł: Zwolnienia i ulgi w podatkach samorządowych.
Autor: A. Dzięgiel - Matras
Źródło: Finanse publiczne 12/08, s. 41

Tytuł: Kogo opodatkować podatkiem od nieruchomości.
Autor: B. Kryj
Źródło: Finanse publiczne 11/08, s. 36 

Tytuł: Uchwały rad gmin jako źródło prawa podatkowego.
Autor: M. Kowalska
Źródło: Finanse publiczne 10/08, s. 57 

Tytuł: Opłata miejscowa po zmianach dokonanych ustawą z 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.
Autor: M. Paczocha
Źródło: FK 12/08, s.36

Tytuł: Wpływ zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
Autor: R. Dowgier
Źródło: FK 12/08, s. 31

Tytuł: Fałszywość dowodów jako podstawa wznowienia postępowania podatkowego (art. 240 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). 
Autor: G. Krawiec
Źródło: FK 10/08, s. 26

Tytuł: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli umieszczonych w wyrobisku górniczym. (glosa do wyroku NSA z 3 lutego 2006 r., II Fsk 656/05)
Autor: B. Pahl
Źródło: FK 7-8/08, s. 97

Tytuł: Zaświadczenia organów podatkowych jst.
Autor: S. Heciak
Źródło: Finanse Publiczne 5/08, s. 51

Tytuł: Inkasent podatków i opłat lokalnych.
Autor: J. Dżedzyk
Źródło: Finanse Publiczne 5/08, s. 42

Tytuł: Nieprawidłowości w doręczaniu decyzji podatkowych ustalane podczas kontroli gospodarki finansowej prowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe.
Autor: A. Sędkowska, K. Stelmaszczyk
Źródło: FK 6/08, s. 53  

Tytuł: Dane z ewidencji gruntów i budynków jako podstawa opodatkowania gruntów i budynków.
Autor: L.Etel
Źródło: FK 6/08, s. 24 

Tytuł: Kontrowersje wokół zakresu podmiotowego podatku od nieruchomości.
Autor: B. Pahl
Źródło: FK 4/08, s.23

Tytuł: Przenoszenie kosztu opłaty za zajęcie pasa drogowego na osoby trzecie.
Autor: E. Rogala
Źródło: FK 4/08, s.59

Tytuł: Kontrowersje związane z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości sanatoriów i innych zakładów opieki zdrowotnej.
Autor: T. Wołowiec
Źródło: FK 3/08, s. 32

Tytuł: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rodzinnych ogrodów działkowych.
Autor: A. Branny
Źródło: FK 1-2/08, s. 51

Tytuł: Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych.
Autor: D. Dolińska - Pierwoła
Źródło: Finanse Publiczne 12/07, s. 26 

Tytuł: Opodatkowanie gruntów.
Autor: M. Kowalska
Źródło: Finanse Publiczne 12/07, s. 54  

Tytuł: Deklaracje o nieruchomościach.
Autor: J. Burzyński
Źródło: Finanse Publiczne 7/07, s. 22

Tytuł: Opłaty za parkowanie na drogach publicznych.
Autor: P. Ogiński
Źródło: Finanse Publiczne 4/07, s. 52

Tytuł: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Autor: J. Burzyński
Źródło: Finanse Publiczne 3/07, s. 12

Tytuł: Czynności poprzedzające wymiar podatków.
Autor: J. Burzyński
Źródło: Finanse Publiczne 2/07, s. 16

Tytuł: Ustalanie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Autor: H. Kamieniecki
Źródło: Finanse Publiczne 2/07, s. 59

Tytuł: Podatki i opłaty lokalne – zwolnienia i ulgi.
Autor: J. Burzyński
Źródło: Finanse Publiczne 1/07, s. 23

Tytuł: Podatki samorządowe.
Autor: P. Borszowski, R. Kowalczyk
Źródło: Finanse Publiczne 1/07, s. 52

Tytuł: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków związanych z działalnością gospodarczą.
Autor: K. Radzikowski
Źródło: FK 11/07, s.75
Notatka: Glosa

Tytuł: Formalne wymogi stanowienia prawa w gminach.
Autor: M. Popławski
Źródło: FK 3/07, s.28
Notatka: Uchwała podatkowa

Tytuł: Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw.
Autor: J. Germann, M. Usak
Źródło: FK 5/07, s.9
Notatka: Również w V

Tytuł: Kilka uwag o nowej ustawie o opłacie skarbowej.
Autor: R. Skwarło
Źródło: FK 5/07, s. 28

Tytuł: Uchwała rady gminy jako źródło prawa podatkowego.
Autor: R. Dowgier
Źródło: FK 7-8/07, s.51

Tytuł: Ulga inwestycyjna w podatku rolnym - problemy praktyczne.
Autor: Bogumił Pahl
Źródło: FK 10/07, s.26

Tytuł: Który organ podatkowy jest właściwy miejscowo w sprawach podatku od środków transportowych w sytuacji przedsiębiorstwa wielozakładowego, stanowiącego własność osoby fizycznej?
Autor: K. Stelmaszczyk
Źródło: FK 10/07, s. 62

Tytuł: Doręczanie pism w świetle art. 144 Ordynacji podatkowej.
Autor: M. Popławski, R.Dowgier
Źródło: FK 3/06, s.42

Tytuł: Kłopoty beneficjentów środków unijnych - podmiotowość podatkowa i kwalifikowalność VAT.
Autor: P. Placek
Źródło: FK 3/06, s.47

Tytuł: Opodatkowanie majątku nieruchomego będącego w posiadaniu kościołów i innych związków wyznaniowych.
Autor: B. Pahl
Źródło: FK 4/06, s.5

Tytuł: System opodatkowania nieruchomości w Polsce do i po 2002 roku.
Autor: J. Kotlińska
Źródło: FK 4/06, s.42

Tytuł: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości urządzeń znajdujących się wewnątrz budynku stacji przekształnikowej.
Autor: L. Etel, K. Teszner
Źródło: FK 5/06, s.22

Tytuł: Wyłączenia, zwolnienia i ulgi w podatku rolnym i leśnym.
Autor: A. Hanusz
Źródło: FK 6/06, s.31

Tytuł: Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.
Autor: B. Pahl
Źródło: FK 7-8/06, s. 65

Tytuł: Opodatkowanie gruntów pod wodami.
Autor: R. Dowgier, M. Popławski
Źródło: FK 9/06, s. 21

Tytuł: postępowanie egzekucyjne a przedawnienie podatków z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych.
Autor: W. Grześkiewicz
Źródło: FK 9/06, s. 47

Tytuł: Reprentacja strony w postępowaniu podatkowym na tle orzecznictwa.
Autor: A. Sędkowska, K. Stelmaszczyk
Źródło: FK 11/06, s. 62

Tytuł: Stanowienie przez rady gmin zwolnień i ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych.
Autor: K. Koperkiewicz-Mordel
Źródło: FK 1-2/05, s. 58

Tytuł: Stanowienie przez rady gmin zwolnień i ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych.
Autor: K. Koperkiewicz-Mordel
Źródło: FK 1-2/05, s. 58

Tytuł: Stanowienie przez rady gmin zwolnień i ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych.
Autor: K. Koperkiewicz-Mordel
Źródło: FK 1-2/05, s. 58

Tytuł: Opłaty lokalne w budżetach gmin.
Autor: T. Stanisławski
Źródło: Skarbnik 2/05, s.9

Tytuł: Upadłość a postępowanie egzekucyjne w administracji i regulacja należności podatkowych.
Autor: K. Stelmaszczyk
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 2-3/05, s.70

Tytuł: Opodatkowanie gruntów rolnych i leśnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - luka w prawie .
Autor: M. Etel
Źródło: FK 3/05, s. 30

Tytuł: Program pomocowy jako instrument udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: W. Lachiewicz
Źródło: FK 4/05, s. 5

Tytuł: Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów związanych z wydobywaniem torfu.
Autor: L. Etel
Źródło: FK 5/05, s. 23

Tytuł: Niektóre aspekty poboru podatków i opłat lokalnych przez radnych gminy.
Autor: G. Gotfryd
Źródło: FK 6/05, s. 38

Tytuł: Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych.
Autor: W. Grześkiewicz
Źródło: FK 11/05, s.37

Tytuł: Znowelizowana Ordynacja podatkowa w postępowaniach gminy.
Autor: H. Kmieciak
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 4/05

Tytuł: Udostępnianie akt w postępowaniu podatkowym przez gminne organy podatkowe - wybrane zagadnienia.
Autor: Piotr Pietrasz
Źródło: FK 1/04, s. 38

Tytuł: Redagowanie uchwał podatkowych rad gmin.
Autor: Leonard Etel
Źródło: FK 3/04, s. 37

Tytuł: Kontrola skarbowa a finanse samorządu terytorialnego.
Autor: Wojciech Stachurski
Źródło: FK 4/04, s. 49

Tytuł: Problematyka prawna opodatkowania podatkiem od nieruchomości szkół wyższych w latach 2002/2003.
Autor: Wojciech Stachurski
Źródło: FK 4/04, s. 56

Tytuł: Powstawanie zobowiązań podatkowych.
Autor: Hanna Kmieciak
Źródło: FK 5/04, s. 50

Tytuł: Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
Autor: Hanna Kmieciak
Źródło: FK 7 - 8/04, s. 82

Tytuł: Tryb corocznego wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych.
Autor: Robert Moraljan
Źródło: FK 7-8/04, s. 92

Tytuł: Wybrane zagadnienia kolizji przepisów w podatku od środków transportowych.
Autor: W. Witalec
Źródło: FK 9/04, s. 41

Tytuł: Zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały rady gminy.
Autor: W. Szwaczko
Źródło: FK 9/04, s. 47

Tytuł: Zabezpieczenie niesciągalnych podatków.
Autor: H. Kmieciak
Źródło: FK 11/04, s. 32

Tytuł: Sieć techniczna jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
Autor: R. Dowgier
Źródło: FK 12/04, s. 24

Tytuł: Podatki rolny i leśny w 2003 roku.
Autor: L. Etel
Źródło: FK - 1/03, s.16

Tytuł: Podatek od nieruchomości a podziemne wyrobiska górnicze.
Autor: L. Etel
Źródło: FK - 2/03, s. 22

Tytuł: Stosowanie art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Autor: M. Paczocha
Źródło: FK - 2/03, s. 41

Tytuł: Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości jako forma udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom (wybrane problemy stosowania prawa).
Autor: B. Fabin, W. Lachniewicz
Źródło: FK - 3/03, s. 13

Tytuł: Podatki lokalne.
Autor:
Źródło: FK EXTRA - 3/03

Tytuł: Problemy związane z konstrukcją opłat lokalnych.
Autor: W. Witalec
Źródło: FK- 6/03, s.5

Tytuł: Podatek od środków transportowych w świetle nowych regulacji.
Autor: M. Popławski
Źródło: FK - 1/02, s. 37

Tytuł: Budynki zamieszkania zbiorowego jako przedmiot podatku od nieruchomości.
Autor: A. Szypiłko
Źródło: FK - 1/02, s. 43

Tytuł: Wybrane problemy powstające przy stosowaniu ulg i zwolnień uznaniowych dla przedsiębiorców w indywidualnych przypadkach.
Autor: S. Presnarowicz
Źródło: FK - 2/02, s. 5

Tytuł: Objęcie przez gminę dodatkowych udziałów w spółce z o.o. w zamian za należny gminie podatek od nieruchomości.
Autor:
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/02, s. 86

Tytuł: Zasady umarzania zaległości podatkowych spółki z o.o. w zamian za objecie przez gminę udziałów w spółce.
Autor:
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/02, s. 91

Tytuł: Zasady podatkowe w warunkach decentralizacji decyzji dotyczących opodatkowania .
Autor: A. Walasik
Źródło: FK - 4/02, s.5

Tytuł: Zwolnienia częściowe w podatku od nieruchomości.
Autor: L. Etel
Źródło: FK - 6/02, s. 67
Notatka: Glosa do wyroku NSA.

Tytuł: Zasady wykładni prawa podatkowego.
Autor: M. Kotulski
Źródło: FK - 1/01, s. 5
Również w: XIII

Tytuł: Egzekucja administracyjna z nieruchomości.
Autor: B. Kozicka,A. Michór
Źródło: Skarbnik 2/01, s.24

Tytuł: Opłata targowa.
Autor: E. Flis
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 2/01, s.58

Tytuł: Publikacja uchwał podatkowych.
Autor: J. Brzezińska
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 3/01, s. 8

Tytuł: Ulgi podatkowe udzielane przedsiębiorcom przez organy samorządu terytorialnego.
Autor: T. Juszczyńska
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 3/01, s. 16

Tytuł: Stanowienie podatków i opłat lokalnych w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych.
Autor: H. Gajoch, G. Czarnocki
Źródło: FK - 3/01, s. 22
Również w: XIII

Tytuł: Opłata administracyjna a opłata skarbowa.
Autor: T. Sokal
Źródło: FK - 3/01, s. 39

Tytuł: Pomoc Publiczna dla przedsiębiorców.
Autor: K. Majewska
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 4/01, s. 40
Również w: V

Tytuł: Nabycie własności gruntów przez ich posiadaczy a zwolnienie z podatku rolnego.
Autor: M. Popławski
Źródło: FK - 5/01, s.12

Tytuł: Instytucja doręczenia w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej.
Autor: W. Pierwoła
Źródło: Biuletyn RIO w Katowicach 12/01, s.7
Również w: XVI

Tytuł: Spór o opodatkowanie budowli.
Autor: M. Kotulski
Źródło: FK - 2/00, s.18

Tytuł: Zwolnienie od podatku rolnego w przypadku utworzenia nowego lub powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego.
Autor: K. Deputat, J. Orłowski
Źródło: FK - 2/00, s. 27

Tytuł: Nowe regulacje prawne związane z działalnością organów podatkowych gmin.
Autor: A. Zembaczyńska
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 3/00, s. 30

Tytuł: Opinia dotycząca zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości zakładów pracy chronionej
Autor: L. Etel
Źródło: FK - 3/00, s. 46

Tytuł: Opinia dotycząca zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości sieci telewizji kablowej.
Autor: L. Etel
Źródło: FK - 3/00, s. 51

Tytuł: Przejęcie przez gminę mienia podatnika za zaległości podatkowe.
Autor: T. Bielenik
Źródło: FK - 3/00, s. 56

Tytuł: Granice władztwa podatkowego gmin (wybrane zagadnienia).
Autor: M. Paczocha
Źródło: FK - 6/00, s. 5

Tytuł: Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynajmowanych osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym przez zakład budżetowy gminy.
Autor: R. M. Kołuda
Źródło: FK - 1/99

Tytuł: Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe /cz.1/.
Autor: K. Sroga
Źródło: Biuletyn RIO w Katowicach 1/99, s.1

Tytuł: Kompensaty należności podatkowych gmin w świetle prawa.
Autor: M. Siwoń
Źródło: Biuletyn RIO w Katowicach 2/99, s.1

Tytuł: Działalność gospodarcza w budynku mieszkalnym a podatek od nieruchomości.
Autor: M. Kałuża
Źródło: Biuletyn RIO w Katowicach 2/99, s.4

Tytuł: Dzierżawca /najemca/ w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym.
Autor: A.Mariański
Źródło: FK - 2/99

Tytuł: Zakres uprawnień podatkowych gmin.
Autor: A. Januszek, W. Stodolak
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 3/99

Tytuł: Potrącenie jako sposób realizacji zobowiązania podatkowego wobec gminy.
Autor:W. Ślaski
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 3/99, s.53

Tytuł: Podatki lokalne w pytaniach i odpowiedziach.
Autor: L.Etel
Źródło: FK - 4 /99

Tytuł: Uchwały w sprawach podatkowych - budowa, podstawa prawna, przykłady kwestionowanych zapisów
Autor: A.Talik
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 4/99, s.12
Również w: XIII

Tytuł: Zwolnienia i ulgi w gospodarce rolnej.
Autor: L.Etel
Źródło: FK - 2/98

Tytuł: Wybrane zagadnienia postępowania podatkowego określonego Ordynacją podatkową c.d. Część II
Autor: Zespół Radców Prawnych
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 3/98, s.5-12

Tytuł: Kontrola podatkowa
Autor:
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 3/98

Tytuł: Charakter prawny cen i opłat ustanawianych przez gminy.
Autor: K.Sieniawska
Źródło: FK - 5/98
Również w: I

Tytuł: Czynność urzędowa jako przedmiot opłaty administracyjnej.
Autor: J.Orłowski
Źródło: FK - 5/98

Tytuł: Ustanawianie cen i opłat przez gminy.
Autor: R.Liberska , A.Urban-Stromich, S.Najnigier
Źródło: FK - 6/98
Również w: I

Tytuł: Pobór podatku w drodze inkasa.
Autor: J.Malaga
Źródło: FK - 2/97

Tytuł: Umarzanie zaległości podatkowych przez samorządowe organy podatkowe wybrane zagadnienia.
Autor: I.Kołaczyńska - Wyszogrodzka, G.Wyszogrodzki
Źródło: FK - 3/97

Tytuł: Orzecznictwo SN i NSA w odniesieniu do art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Autor: A.Mariański
Źródło: FK - 3/97

Tytuł: Pojęcie wartości początkowej budowli w podatku od nieruchomości po uchwale Trybunału Konstytucyjnego z 15 maja 1996r.
Autor: A.Mariański
Źródło: FK - 4/97

Tytuł: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśnia
Autor: Jerzy Mellibruda
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 1/97

Tytuł: Opinia prawna w sprawie nadpłaty w podatku od środków transportowych.
Autor: Stanisław Hojda
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/97

Tytuł: Opinia w sprawie wykonywania zadań w zakresie egzekucji administracyjnej w ramach zadań własnych dużych miast.
Autor: Stanisław Hojda
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/97
Również w: II-3

Tytuł: Podatek od nieruchomości a wartość początkowa budowli
Autor: Anna Siedlecka, Elżbieta Gołębiewska, Zygmunt Markiewicz
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2/97

Tytuł: Nowe zasady konstrukcji podatku od środków transportowych
Autor: Krzysztof Surówka
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/97

Tytuł: Wartość początkowa budowli przy wymianie podatku od nieruchomości.
Autor: R.Mastalski, W.Miemiec
Źródło: FK - 1/96

Tytuł: Możliwość udzielania ulg przez organy podatkowe
Autor: Mirosław Żyguła
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 2/96

Tytuł: Zmiany przepisów w zakresie podatków lokalnych wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym o lasach o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody.
Autor: Iwona Kołaczyńska-Wyszogrodzka, Grzegorz Wyszogrodzki
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2/96

Tytuł: Wybrane zagadnienia z podatków i opłat lokalnych w pytaniach i odpowiedziach cz I.
Autor: I.Kołaczyńska, G.Wyszogrodzki
Źródło: FK -3/96

Tytuł: Z problematyki poboru podatku w formie inkasa.
Autor: I.Kołaczyńska, G.Wyszogrodzki
Źródło: FK -3/96

Tytuł: Egzekucja należności budżetowych gmin.
Autor: W.Kurdziewicz
Źródło: FK -3/96

Tytuł: Potrącenie jako szczególny sposób zapłaty podatku.
Autor: A.Babicka
Źródło: FK -3/96

Tytuł: Pobór podatków w drodze inkasa
Autor: Jadwiga Malaga
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 4/96

Tytuł: Wybrane zagadnienia z podatków i opłat lokalnych w pytaniach i odpowiedziach cz .II.
Autor: I.Kołaczyńska, G.Wyszogrodzki
Źródło: FK - 5/96

Tytuł: Wybrane zagadnienia z ustawy karnej skarbowej w odniesieniu do podatków realizowanych na rzecz gmin.
Autor: W.Górzyński
Źródło: FK - 5/96

Tytuł: Podstawowe informacje dotyczące ugody bankowej i jej ewidencja w gminie.
Autor: M.Raus
Źródło: FK - 5/96
Również w: IX

Tytuł: Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości a pojęcie nieruchomości w art. 46 Kodeksu cywilnego.
Autor: I.Kołaczyńska, G.Wyszogrodzki
Źródło: FK - 1/95

Tytuł: Zagadnienia nowych uregulowań związanych z instytucją użytkowania wieczystego w kontekście ustalania opłaty rocznej
Autor: A.S. (Artur Słowik?)
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 1/95
Również w: II-2

Tytuł: Podstawowe problemy podatków i opłat lokalnych.
Autor: E.Ruśkowski
Źródło: FK - 1/95

Tytuł: Opodatkowanie nieruchomości gospodarstwa rolnego.
Autor: L.Etel
Źródło: FK- 2/95

Tytuł: Nieprawidłowości w pobieraniu opłaty targowej
Autor: Maria Tylek
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 2/95

Tytuł: Podatek od nieruchomości w praktyce a jego realizacja ustawowa cz.I.
Autor: S.Kołaczyńska, G.Wyszogrodzki
Źródło: FK -3/95

Tytuł: Podatek od nieruchomości w praktyce a jego realizacja ustawowa cz.II.
Autor: S.Kołaczyńska, G.Wyszogrodzki
Źródło: FK - 4/95

Tytuł: Jak egzekwować obowiązki podatkowe wobec gminy?
Autor: E.Krupok
Źródło: FK-2/94

Tytuł: Cesja udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.
Autor: Jan Krzyżak
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/94
Również w: IV

Tytuł: Stawki podatku od nieruchomości a zawieszenie działalności w niektórych budynkach wchodzących w skład majątku osoby prawnej.
Autor: Henryk Kamieniecki
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/94

Tytuł: Zobowiązania podatkowe dla których organami podatkowymi są organy gminy - niektóre aspekty prawne.
Autor: Grażyna Kulikowska
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/94

Tytuł: Podatki - odpowiedzi na pytania.
Autor: E.Krupok
Źródło: FK-3/94

Tytuł: Podstawowe regulacje ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Autor: Stanisław Hojda
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 3/94
Również w: I

 

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297291
W tym miesiącu: 27073
Wizyt dzisiaj: 626
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: