Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

V. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego

V. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego

 

Tytuł: Finansowanie infrastruktury drogowej przez samorządy gmin i powiatów w kontekście zasady subsydiarności.
Autor: A. Czudec   
Źródło: FK 11/15, s. 65

Tytuł: Wydatki na kształcenie specjalne w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: U. Rabiej
Źródło: FK 10/15, s. 32    

Tytuł: Dotacje udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych w świetle ustaleń kontroli regionalnych izb obrachunkowych  
Autor: G. Jakubowicz
Źródło: FK 7-8/12, s. 98

Tytuł: Zwrot dotacji na realizację projektu kulturalnego.
Autor: P. Wieczorek
Źródło: Finanse publiczne 4/12, s. 62 

Tytuł: Dotacja dla szkoły niepublicznej.
Autor: W. Lachiewicz
Źródło: Finanse publiczne 8/11, s. 32 

Tytuł: Problematyka legalności wydatków budżetowych samorządu i podstaw prawnych działalności gospodarczej gmin, powiatów i województw.
Autor: A. Borodo
Źródło: FK 1-2/11, s. 28
Notatka: referat

Tytuł: Czy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić organ wykonawczy do zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy? 
Autor: K. Stelmaszczyk, G. Czarnocki
Źródło: FK 10/10, s. 65

Tytuł: Dotacje jako szczególna forma wydatku z budżetu j.s.t. a ustalenia kontroli RIO w Opolu w 2009 r.
Autor: A. Bieniaszewska
Źródło: FK 9/10, s. 58

Tytuł: Udzielanie pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: A. Ciąglewicz – Miśta, A. Talik
Źródło: Finanse publiczne 8/10, s. 60 

Tytuł: Prawo dotacyjne po zmianach.
Autor: W. Lachiewicz
Źródło: Finanse publiczne 8/10, s. 50 

Tytuł: Granice prawne wydatków samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych.
Autor: W. Witalec
Źródło: FK 6/10, s. 44

Tytuł: Problemy finansowania inwestycji wierzytelnościami przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: G. Ostrzołek
Źródło: FK 3/10, s. 18 

Tytuł: Finansowanie ochrony środowiska z budżetu gminy i powiatu.
Autor: W. Lachiewicz
Źródło: Finanse publiczne 5/10, s. 33

Tytuł: Wydatki na wynagrodzenia.
Autor: B. Fabin
Źródło: Finanse publiczne 4/10, s. 62

Tytuł: Dotacje z budżetu samorządu dla ochotniczej straży pożarnej.
Autor: W. Lachiewicz
Źródło: Finanse publiczne 3/10, s.32

Tytuł: Księgowanie wydatków inwestycyjnych.
Autor: M. Cellary
Źródło: Finanse publiczne 9/09, s. 10

Tytuł: Problem ujmowania dotacji celowych w wykazie wydatków niewygasających w praktyce realizacji budżetów j.s.t.
Autor: A. Błaszko
Źródło: FK 10/09, s. 20

Tytuł: Świadczenia urlopowe nauczycieli.
Autor: A. Ryl
Źródło: Finanse publiczne 6/09, s. 40

Tytuł: Wynagrodzenia pracowników samorządowych.
Autor: A. Ryl
Źródło: Finanse publiczne 6/09, s. 35

Tytuł: Możliwości finansowania szkół wyższych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: E. Czołpińska    
Źródło: FK 5/09, s. 55

Tytuł: Nadzór regionalnych izb obrachunkowych w sprawach dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych (cz.2).
Autor: A. Sędkowska, K. Stelmaszczyk  
Źródło: FK 5/09, s. 45

Tytuł: Nadzór regionalnych izb obrachunkowych w sprawach dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych (cz.1).
Autor: A. Sędkowska, K. Stelmaszczyk  
Źródło: FK 4/09, s. 50

Tytuł: Wynagrodzenia nauczycieli.
Autor: A. Dryl
Źródło: Finanse publiczne 5/09, s. 40

Tytuł: Finansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych odnoszących się do dróg publicznych – wybrane zagadnienia.
Autor: A. Januszek
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie Correcta 1/07, s. 32

Tytuł: Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać stypendia dla uczniów.
Autor: W. Kaczkowski
Źródło: FK 12/08, s. 67

Tytuł: Finansowanie szkół.
Autor: A. Krawczyk
Źródło: Finanse publiczne 11/08, s. 47

Tytuł: Czy w przypadku zwrotu między gminami części kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola na terenie innej gminy można mówić o instytucji porozumienia międzygminnego?
Autor: R. Trykozko
Źródło: FK 9/08, s. 59

Tytuł: Dotacja jako szczególna forma wydatku z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: E. Czołpińska
Źródło: FK 5/08, s. 35

Tytuł: Udzielanie pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Autor: A. Talik
Źródło: FK 3/08, s.62

Tytuł: Finansowanie Policji przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: L. Dudek, M. Woźniak
Źródło: FK 4/07, s.30

Tytuł: Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw.
Autor: J. Germann, M. Usak
Źródło: FK 5/07, s.9

Tytuł: Pożyczki udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: A. Bieniaszewska, G. Czarnocki
Źródło: FK 9/07, s.46

Tytuł: Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: D. Hajdys
Źródło: FK 10/07, s.5

Tytuł: Dotacja jako forma wydatku z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w świetle rozstrzygnięć regionalnych izb obrachunkowych i Naczelnego Sądu Administracyjnego (cz.I). 
Autor: Arkadiusz Talik
Źródło: FK 1/04, s. 53

Tytuł: Dotacja jako forma wydatku z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w świetle rozstrzygnięć regionalnych izb obrachunkowych i Naczelnego Sądu Administracyjnego (cz.II). 
Autor: Arkadiusz Talik
Źródło: FK 2/04, s. 65

Tytuł: Dotacja jako forma wydatku z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w świetle rozstrzygnięć regionalnych izb obrachunkowych i Naczelnego Sądu Administracyjnego (cz.III).
Autor: Arkadiusz Talik
Źródło: FK 3/04, s. 43

Tytuł: Regulacje dotyczące udzielania dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.
Autor: Iwona Kopczynska, Małgorzata Jóźwiak
Źródło: FK 4/04, s. 28

Tytuł: Praktyczne aspekty nowych zasad współpracy z podmiotami spoza sektora finansów publicznych niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku.
Autor: Grzegorz Czarnocki
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 1/04, s. 33

Tytuł: Kontrola wykorzystania dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych.
Autor: Dariusz Renczyński i Rafał Trykozko
Źródło: FK 6/04, s. 64

Tytuł: Charakter prawny umów o przyznanie dotacji.
Autor: Krystyna Goździk
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/04, s. 5

Tytuł: Dotacje z budżetu j.s.t. dla prywatnych szkół i placówek oświatowych. 
Autor: W. Lachiewicz
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 2/02, s. 3

Tytuł: Dopuszczalność świadczenia pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Autor: P. Jaśkiewicz
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 1-2/02, s. 52

Tytuł: Pomoc jednostek samorządu terytorialnego dla szkół wyższych. 
Autor: M. Paczocha
Źródło: FK - 2/02, s.43

Tytuł: Finansowanie szkół i placówek niepublicznych.
Autor:
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/02, s.90.

Tytuł: Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych przy udzielaniu dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
Autor: I. Krzysztofek
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 3/02, s. 27
Również w: XI-2

Tytuł: Pomoc Publiczna dla przedsiębiorców. 
Autor: K. Majewska
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 4/01, s. 40
Również w: II-1

Tytuł: Realizacja zadań publicznych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie zarządu drogami publicznymi.
Autor: D. Renczyński
Źródło: FK - 3/01, s. 29

Tytuł: Samorządowe instytucje kultury. 
Autor: W. Durda
Źródło: FK - 2/01, s. 26
Również w: X

Tytuł: Współfinansowanie policji przez gminy. 
Autor: L. Owierczuk-Seweryn
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 4/01, s. 33

Tytuł: Samopomoc jednostek samorządu terytorialnego (artykuł dyskusyjny). 
Autor: W. Witalec
Źródło: FK - 3/01, s. 16

Tytuł: Granice prawne udzielania pomocy i finansowania zadań innych jednostek samorządu terytorialnego 
Autor: F. Firmuga
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 1/01, s.26

Tytuł: Prawo do diet w ustawach regulujących ustrój samorządu terytorialnego.
Autor: M. Paczocha
Źródło: FK 1/00, s.27

Tytuł: Organizacja i finanse samorządowych instytucji kultury - na tle ewolucji polskiego prawa lat 90-tych.
Autor: W. Lachiewicz
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 1/00, s. 22
Również w: VI

Tytuł: Zasady wynagradzania sołtysa za czynności wykonywane na rzecz Urzędu
Autor:
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/00, s.134.

Tytuł: Wykonywanie zadań z dziedziny kultury przez jednostki samorządu terytorialnego za pomocą dotacji budżetowej.
Autor: W. Lachiewicz
Źródło: FK - 5/00, s.18
Również w: III

Tytuł: Finansowanie zadań z dziedziny ochrony zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Autor: A. Romanow
Źródło: FK - 5/00, s.43

Tytuł: Wydatki w formie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
Autor: J. Michalak, A. Głębski
Źródło: FK - 6/00, s. 43

Tytuł: Działalność kulturalna jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: M. Stegienka
Źródło: FK - 6/00, s. 49

Tytuł: Formy organizacyjne prowadzenia działalności kulturalnej przez j. s.t. 
Autor:
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/00, s.133.
Również w: X

Tytuł: Finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Autor: A. Romanow
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 1/00, s. 13

Tytuł: Działalność kulturalna jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: M. Stegienka
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 1/00, s. 14

Tytuł : Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: J. Chodarcewicz
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 1/00, s.7

Tytuł: Organizacja i finanse samorządowych instytucji kultury na tle ewolucji polskiego prawa lat 90-tych.
Autor: W. Lachiewicz
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 1/00, s. 22

Tytuł: Dotacja budżetowa jako finansowa forma wykonywania zadań z zakresu kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: W. Lachiewicz
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 2/00, s. 17

Tytuł: Fundusze inwestycyjne jako instrument lokowania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: J. Piłat, M. Stegienka
Źródło: FK - 5/00, s. 5

Tytuł: Dotacje w wydatkach jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: H. Niemiec
Źródło: Biuletyn RIO w Katowicach 12/99, s.2

Tytuł: Jednostki samorządu terytorialnego a samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Autor: B. Rogalska
Źródło: Biuletyn RIO w Katowicach 12/99, s.8

Tytuł: Dotacje na finansowanie zadań zlecanych podmiotom niepublicznym przez samorządy terytorialne. 
Autor: W. Lachiewicz
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 3/99

Tytuł: Dotowanie podmiotów niepublicznych na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Autor: M. Legutko
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/99, s. 14

Tytuł: Opinia prawna w sprawie wybranych przepisów ustawy o finansach publicznych
Autor: Cezary Kosikowski
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 1/99, s.39-42.

Tytuł: Świadczenia pieniężne za pracę otrzymywane przez pracowników instytucji kultury.
Autor: M. Żukowski
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 3/99, s.7

Tytuł: Wieloletnie programy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: H. Chmara
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 3/99, s.5

Tytuł: Czy grozi samorządom ostudzenie inwestycyjne?
Autor: P.M. Nowak
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 3/99, s. 33

Tytuł: Pomoc finansowa i rzeczowa udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych podmiotów.
Autor: M. Świątkowska
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 4/99, s. 27

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297277
W tym miesiącu: 27059
Wizyt dzisiaj: 612
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: