Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

V.A. Wydatki gmin

V.A. Wydatki gmin

 

Tytuł: Metodyka pomiaru potrzeb wydatkowych gmin.
Autor: S. Kańdula 
Źródło: FK 12/15, s. 15       

Tytuł: Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego po zmianach dokonanych reformą przedszkolną z 2013 r.
Autor: A. Olszewski
Źródło: FK 9/15, s. 23 

Tytuł: Polityka samorządów gminnych w zakresie opłat za przedszkola.
Autor: P. Swianiewicz
Źródło: FK 11/12, s. 5

 

Tytuł: Organizacja i finansowanie przez gminy zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Autor: P. Świątek
Źródło: FK 7-8/12, s. 5

 

Tytuł: Wybrane problemy finansowania ochotniczych straży pożarnych przez gminy.
Autor: M. Legutko
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie Correcta 1/07, s. 24

Tytuł: Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać stypendia dla uczniów.
Autor: W. Kaczkowski
Źródło: FK 12/08, s. 67

 

Tytuł: Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.
Autor: J. Glumińska - Pawlic
Źródło: FK 9/08, s. 39

Tytuł: Wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodno-ściekową w okresie przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Autor: B. Pięcek
Źródło: FK 1-2/08, s. 30

Tytuł: Czy w świetle obowiązujących przepisów gminy mogą finansować (dofinansowywać) budowę lub remont drogi krajowej ?
Autor: E. Czołpińska
Źródło: FK 11/07, s. 68

Tytuł: Finansowanie przez gminy podmiotów niepublicznych wykonujących zadania z dziedziny ochrony środowiska.
Autor: L. Dudek
Źródło: FK 11/07, s. 30

Tytuł: Zwrot podatku akcyzowego od paliwa nabywanego przez rolników.
Autor: A. Bartosiewicz
Źródło: FK 11/06, s. 34

Tytuł: Gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Autor: W. Czerw
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 1/01

Tytuł: Granice prawne wydatków z budżetu gminy w orzecznictwie r.i.o. i NSA.
Autor: A.Talik
Źródło: FK - 1/99

Tytuł: Plany energetyczne gmin - obowiązek z ustawy Prawo energetyczne.
Autor: T. Śmilgiewicz, G.Wiśniewski
Źródło: FK - 2/99

Tytuł: Ochrona zdrowia jako zadanie własne gminy w świetle ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Autor: M. Stegienka
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 1/99, s. 32-40
Również w: XIII

Tytuł: Wydatkowanie środków budżetowych przez jednostki pomocnicze gminy.
Autor: G. Barauskiene
Źródło: FK - 3/99
Również w: XI-2

Tytuł: Gospodarka finansowa gminnych placówek oświatowych regionu łódzkiego.
Autor: W. Zawodziński
Źródło: FK - 3/98


Tytuł: Komentarz do ustawy z 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Autor: Anna Semenowicz
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/97

Tytuł: Działalność gospodarcza gmin a granice sfery użyteczności publicznej.
Autor: M.Pyziak - Szafnicka, P.Płaszczyk
Źródło: FK - 2/97
Również w: I

Tytuł: Problematyka związana z zasadami gospodarki finansowej instytucji kultury.
Autor: Elżbieta Łachańska
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 1/97

Tytuł: Granice prawne wydatków na zadania własne gmin (z praktyki regionalnych izb obrachunkowych)
Autor: W. Lachiewicz
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 2/97

Tytuł: Finansowanie niepublicznych jednostek oświatowych z budżetu gminy
Autor: Michał Kasiński
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2/97
Również w: VII-2

Tytuł: Opinia prawna w sprawie nakładów finansowych gminy na nieruchomość nie stanowiącą jej własności.
Autor: Ewa Płonka
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/97

Tytuł: Czyny Społeczne. Rodzaje i ewidencja księgowa.
Autor: M. Raus
Źródło: FK - 4/97
Również w: IX

Tytuł: Nieprawidłowości w ewidencji wydatków ponoszonych na inwestycje i remonty
Autor: Stanisław Lech
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 4/97
Również w: IX

Tytuł: Interpretacja art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy o smorządzie terytorialnym
Autor: Wiesława Miemiec
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 4/97
Również w: VII-3


Tytuł: Zmiany budżetu w toku jego wykonywania w zakresie zadań inwestycyjnych
Autor: Urszula Wiktorowska
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2/97
Również w: VII-3, VII-5

Tytuł: Zasady wykonywania budżetu w zakresie inwestycji
Autor: Urszula Wiktorowska
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2/97
Również w: VII-3, VII-5

Tytuł: Dofinansowanie inwestycji środkami Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki pochodzącymi z dopłat do stawek w grach liczbowych
Autor: Sławomir Bratuszewski, Beata Kaczmarek
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2/97
Również w: II-3

 

Tytuł: Nieprawidłowości w ewidencji wydatków ponoszonych na inwestycje i remonty
Autor: Stanisław Lech
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 4/97
Również w: IX

Tytuł: Gminna biblioteka publiczna
Autor: Michalina Nowokuńska
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 3/97
Również w: I

Tytuł: Finansowanie jednostek pomocniczych gminy
Autor: Ewa Śpionek
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2/97
Również w: VII-1

Tytuł: Nabycie akcji w świetle przepisów regulujących gospodarkę finansową gmin
Autor: Elżbieta Jerzmańska
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/97

Tytuł: Wykonywanie zadań publicznych przez gminę - problemy legislacyjne i rekomendacyjne.
Autor: T.Aziewicz, S.Najnigier
Źródło: FK -2/96
Również w: I

Tytuł: Charakterystyka regulacji zawartych w nowej ustawie o kulturze fizycznej
Autor: Zespół Radców Prawnych
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 2/96

Tytuł: Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
Autor: Urszula Wiktorowska
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 1/96

Tytuł: Funkcjonowanie szkół w samorządzie terytorialnym (na tle wyników kontroli)
Autor: Jan Cwynar
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów (Budżet Sam. Ter. 96 zeszyt 7) s. 39-49
Również w: I, X

Tytuł: Czyny społeczne - uchwała Rady Ministrów nie obowiązuje
Autor: Paweł Chmielecki
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 1/96

Tytuł: Organizacja i finansowanie ochotniczych straży pożarnych.
Autor: P.Karankowski
Źródło: FK - 2/96

Tytuł: Funkcjonowanie szkół w samorządzie terytorialnym.
Autor: J.Cwynar
Źródło: FK - 4/96

Tytuł: Formy organizacyjne obsługi oświaty w gminach.
Autor: L.Ołdyński
Źródło: FK - 4/96

Tytuł: Opinia prawna w sprawie zatrudnienia sołtysa jako pracownika samorządowego
Autor: Zespół Radców Prawnych
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 1/96

Tytuł: Finansowanie zadań własnych gminy z udziałem środków z funduszy celowych.
Autor: G.Kulikowska
Źródło: FK -3/95
Również w: X

Tytuł: Wybrane zagadnienia finansowania przez gminę zadań związanych z kulturą fizyczną
Autor: Elżbieta Łachańska
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 2/95

Tytuł: Forma organizacyjna, prawna i finansowa prowadzonej przez gminy lub związki komunalne działalności kulturalnej
Autor: Michalina Nowokuńska
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/95
Również w: XIV

Tytuł: Czy z budżetu gminy mogą być przeznaczane środki na wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego dla komendanta gminnego OSP?
Autor: Grażyna Kos, Barbara Polowczyk
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 1/95

Tytuł: Dodatki mieszkaniowe
Autor: Jan Paweł Tarno
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 1/95

Tytuł: Opinia prawna w sprawie dopuszczalności wykupienia przez gminę biletów dla dzieci na dojazd do szkoły
Autor: Katarzyna Defecińska
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2/95

Tytuł: Przyznawanie nagród przez radę gminy
Autor: Stanisław Sadowy
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów (Budżet Sam. Ter. 95 zeszyt 5) s. 69-73

Tytuł: Finansowanie z budżetu gminy zadań z zakresu kultury i ochotniczej straży pożarnej
Autor: Stanisław Sadowy
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów (Budżet Sam. Ter. 95 zeszyt 6) s. 59-66

Tytuł: Dofinansowanie z budżetu gminy zadań nie będących zadaniami gminy (zakres, forma, dotychczasowa praktyka, wnioski na przyszłość)
Autor: Anna Łopuch
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów (Budżet Sam. Ter. 95 zeszyt 6) s. 83-86

Tytuł: Realizacja inwestycji gminnych w świetle wyników kontroli.
Autor: J.Cwynar
Źródło: FK-5/95
Również w: XI-2

Tytuł: Podstawy zarządzania inwestycjami gmin.
Autor: K.Wziworska
Źródło: FK-6/95

Tytuł: Uczestnicy procesu budowlanego
Autor:
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 3/95

Tytuł: Umowa o roboty budowlane
Autor: Michalina Nowokuńska
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 3/95
Również w: VI

Tytuł: Z problematyki realizacji przez gminę obiektów budowlanych z udziałem lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.
Autor:
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 3/95
Również w: I

Tytuł: Inwestycje gminne w zakresie wyników kontroli
Autor: Jan Cwynar
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów (Budżet Sam. Ter. 95 zeszyt 6) s.21-36

Tytuł: Dofinansowanie z budżetu gminy zadań nie będących zadaniami gminy (zakres, forma, dotychczasowa praktyka, wnioski na przyszłość)
Autor: Anna Łopuch
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów (Budżet Sam. Ter. 95 zeszyt 6) s. 83-86

Tytuł: Dodatki mieszkaniowe.
Autor: J.Tarno
Źródło: FK- 2/95

Tytuł: Pomoc społeczna jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Autor: Anna Brzezińska, Michalina Ślusarczyk
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 4/95

Tytuł: Przyznawanie nagród przez radę gminy
Autor: Stanisław Sadowy
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów (Budżet Sam. Ter. 95 zeszyt 5) s. 69-73

Tytuł: Finansowanie z budżetu gminy zadań z zakresu kultury i ochotniczej straży pożarnej
Autor: Stanisław Sadowy
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów (Budżet Sam. Ter. 95 zeszyt 6) s. 59-66

Tytuł: Dofinansowanie z budżetu gminy zadań nie będących zadaniami gminy (zakres, forma, dotychczasowa praktyka, wnioski na przyszłość)
Autor: Anna Łopuch
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów (Budżet Sam. Ter. 95 zeszyt 6) s. 83-86


Tytuł: Finansowanie zadań własnych gminy z udziałem środków funduszów celowych.
Autor: Grażyna Kulikowska
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 3/94
Również w: X

Tytuł: Operacje gospodarcze a ewidencja
Autor: Ewa Kowalewska
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 3/94
Również w: IX

Tytuł: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Autor: Robert Kot
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 2/94

Tytuł: Diety dla radnych
Autor: Artur Słowik
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/94

Tytuł: Opinia w sprawie zgodności z prawem uchwały rady gminy dotyczącej przyznania nagrody wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
Autor: Julianna Repel
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 1/94 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257470
W tym miesiącu: 26430
Wizyt dzisiaj: 190
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: