Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Najbliższe terminy w sprawozdawczości

22 stycznia - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO:

  • miesięcznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;
  • miesięcznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S.

RIO otrzymuje sprawozdania w formie dokumentu i w formie elektronicznej.
Przekazywanie wyłącznie w formie elektronicznej, jest możliwe tylko wtedy, gdy autentyczność pochodzenia sprawozdań i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. j.t. z 2013 r., poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Sprawozdania w wersji elektronicznej należy przekazywać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@.


10 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do dysponenta i RIO za IV kwartał:

  • sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie w formie dokumentu do wiadomości).

15 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do dysponenta i RIO za IV kwartał:

  • sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie w formie dokumentu do wiadomości).
Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257492
W tym miesiącu: 26452
Wizyt dzisiaj: 212
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: