Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Termin złożenia sprawozdań finansowych za 2013 r.

30 kwietnia upłynie termin przekazania przez Zarząd jednostki samorządu terytorialnego do RIO w formie papierowej następujących sprawozdań finansowych:

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

(Podstawa prawna § 26 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej DzU j.t. z 2013 r., poz. 289).

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257509
W tym miesiącu: 26469
Wizyt dzisiaj: 229
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: