Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Działalność nadzorcza w 2015 roku

 

Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  nad uchwałami w sprawie podatków i opłat lokalnych

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w zakresie działalności nadzorczej regionalne izby obrachunkowe obejmują nadzór nad uchwałami i zarządzeniami j.s.t. w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej . Uchwały te, jako akty prawa miejscowego, określone są w literaturze jako uchwały podatkowe. Należy zwrócić uwagę, iż żaden akt prawny nie zawiera definicji podatków i opłat lokalnych. Pojęcie to występuje w art. 168 Konstytucji RP  i stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie...

16 marca 2016 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu grudniu:

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 • nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr  XIII/136/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
 • nr XIII/137/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego.
 • nr XIII/138/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego.
 • nr X.53.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
 • nr X.54.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na  podatek rolny.
 • nr X.55.2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego.
 • nr XIV/119/15 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • nr XI.54.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
 • nr X/85/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.
 • nr X.80.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice.
 • nr XI/78/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • nr X/75/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 • nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku oraz określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości.
 • nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego.
 • nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego.
 • nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
 • nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym.
 • nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem leśnym.
 • nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.
 • nr IX/71/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 • nr XIII/67/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 • nr XIII/68/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 • nr XIII/73/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
 • nr XV/71/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości.
 • nr XV/72/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku rolnym.
 • nr XV/73/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie  wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku leśnym.
 • nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym.
 • nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym.
 • nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości.
 • nr XVIII/317/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku od nieruchomości.
 • nr XVIII/318/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego.
 • nr XVIII/319/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku leśnego.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 30 grudnia 2015 roku

28 grudnia 2015 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 23 grudnia 2015 roku

21 grudnia 2015 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 9 grudnia 2015 roku

7 grudnia 2015 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu listopadzie:

- orzeczono w całości nieważność uchwał:

 • nr IX.68.2015 Rady Gminy Wilków z dnia 29 października 2015 r. w sprawie remontu drogi.

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr  XIII/101/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski,
 • nr XIII/102/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażania zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Oleski,
 • nr XI/59/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Olesno,
 • nr XII/50/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 25 listopada 2015 roku

23 listopada 2015 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 4 listopada 2015 roku

3 listopada 2015 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu październiku:

- orzeczono w całości nieważność uchwał:

 • nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 16 września 2015 r.
 • w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • nr  X/56/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr VI/33/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2015-2021,
 • nr  X/57/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • nr XVI/127/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany
 • w wieloletniej prognozie finansowej.

- stwierdzono naruszenie prawa w uchwale:

 • nr  X/54/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 21 października 2015 roku

19 października 2015 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu wrześniu:

- orzeczono w części nieważność uchwały:

 • uchwały nr X/114/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 30 września 2015 roku

29 września 2015 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 16 września 2015 roku

14 września 2015 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu sierpniu:

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr X/37/2015 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

- stwierdzono naruszenie prawa o charakterze istotnym w uchwale:

 • nr X/36/2015 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.  

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 6 sierpnia 2015 roku

4 sierpnia 2015 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu lipcu:

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwale:

 • nr 47/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 29 lipca 2015 roku

28 lipca 2015 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu czerwcu:

Kolegium w miesiącu czerwcu nie podjęło rozstrzygnięć nadzorczych.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 1 lipca 2015 roku

29 czerwca 2015 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 17 czerwca 2015 roku

15 czerwca 2015 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 3 czerwca 2015 roku

1 czerwca 2015 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu maju:

- orzeczono w części nieważność uchwały:

 • nr 42/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr V/38/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • nr V/31/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łambinowice nr XXII/167/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 20 maja 2015 roku

18 maja 2015 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 5 maja 2015 roku

4 maja 2015 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu kwietniu:

- orzeczono w części nieważność uchwały:

 • nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno.

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski.
 • nr VI.40.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 22 kwietnia 2015 roku

20 kwietnia 2015 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu marcu:

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr V/27/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • nr V/28/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 8 kwietnia 2015 roku

7 kwietnia 2015 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 25 marca 2015 roku

24 marca 2015 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 11 marca 2015 roku

9 marca 2015 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu lutym:

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w treści uchwały nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na 2014 r.

- orzeczono w części nieważność uchwały:

 • nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 25 lutego 2015 roku

24 lutego 2015 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 11 lutego 2015 roku

9 lutego 2015 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu styczniu:

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr III/12/2014 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

- orzeczono w części nieważność uchwały:

 • nr IV/13/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- stwierdzono naruszenie prawa w uchwale:

 • nr IV/9/2014 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 28 stycznia 2015 roku

27 stycznia 2015 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 14 stycznia 2015 roku

12 stycznia 2015 r.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257496
W tym miesiącu: 26456
Wizyt dzisiaj: 216
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: