Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Działalność analityczna w 2015 roku

 

Raport z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego woj. opolskiego za 2014 rok

Przedkładamy Państwu, już po raz 10 Raport, podsumowujący działalność nadzorczą, kontrolną i analityczną prowadzoną w odniesieniu do j.s.t. będących w nadzorze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Raport przedstawia opisywaną tematykę zbiorczo i w odniesieniu do poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Dokonano w nim ujęcia liczbowego opisywanych zjawisk i porównania uzyskanych danych do wyników krajowych, we wszystkich segmentach gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego województwa opolskiego. Omówiono również nowe zadanie, które realizowała Izba w 2014 r. tj. sprawowanie nadzoru i kontroli nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przestrzegania spełnienia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zachęcamy więc do zapoznania się z pełną treścią naszej publikacji.

Synteza Raportu zawiera podsumowanie najważniejszych informacji zawartych w pełnej wersji Raportu z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2014 rok. Wybrane zagadnienia zostały zilustrowane w formie graficznej za pomocą map i infografiki w celu uwidocznienia ich skali i struktury.

30 października 2015 r.


Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2014 rok.

​W 2014 roku wprowadzono zmiany w przepisach prawa, mające wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz prowadzenie przez nie gospodarki finansowej.

Dochody budżetowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w 2014 r. wzrosły o 3,7%. Wydatki ogółem wzrosły o 5,3% i zrealizowano je w 94,2% planu. Zobowiązania ogółem jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego wzrosły o 1,6% i wyniosły 1 315 mln zł, co stanowiło 29,0% w relacji do dochodów wykonanych przez wszystkie j.s.t.

14 lipca 2015 r.


Analiza sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2014 r. pod kątem wystąpienia przesłanek skutkujących wystąpieniem do Kolegium Izby o podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia raportu o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

3 lipca 2015 r.


Analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2014 r. z uwzględnieniem art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wystąpienie zagrożeń w gospodarce finansowej jednostek sektora samorządowego wiąże się z brakiem możliwości równoważenia budżetu. W sytuacji niedoboru środków, w celu równoważenia budżetu, władze lokalne pozyskują środki z bezzwrotnych i zwrotnych źródeł finansowania. Korzystanie ze środków zwrotnych w dłuższym okresie może powodować narastanie długu publicznego, gdyż w sytuacji powiększającego się deficytu budżetowego, wzrasta zapotrzebowanie na instrumenty dłużne. Skutkiem utrzymującego się w dłuższym okresie deficytu budżetowego j.s.t. jest dług publiczny, stanowiący element składowy państwowego długu publicznego.

3 lipca 2015 r.


Poziom długu jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w 2014 roku po wprowadzeniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zadłużenie samorządów wliczane jest do państwowego długu publicznego. Poziom długu jednostki samorządu terytorialnego ma wpływ na podejmowane decyzje zarówno przez organ stanowiący jak i wykonawczy danej jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa o finansach publicznych normuje warunki zaciągania przez jednostki sektora finansów publicznych zobowiązań finansowych tworzących dług publiczny oraz pułap dopuszczalnego zadłużenia. Instrumenty prawne ograniczające poziom zadłużenia j.s.t. mają na celu m.in. zapobieżenie niekontrolowanemu wzrostowi tego długu.

Zobowiązania wszystkich j.s.t. województwa opolskiego na koniec 2014 r. wyniosły 1 315 388 tys. zł i wzrosły w stosunku do roku 2013 o 1,6% ...

23 kwietnia 2015 r.


 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297305
W tym miesiącu: 27087
Wizyt dzisiaj: 640
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: