Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Działalność nadzorcza w 2016 roku


Działalność nadzorcza w miesiącu grudniu:

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XXIII/156/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
 • nr XXV/241/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nad uchwałami budżetowymi na 2016 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, Regionalna izba obrachunkowa sprawuje nadzór w zakresie spraw finansowych, w tym dotyczących uchwał w sprawie budżetu. Nadzór nad uchwałami budżetowymi podejmowanymi przez organy jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 85 ustawy o samorządzie gminnym, art. 77 ustawy o samorządzie powiatowym[3], art. 79 ustawy o samorządzie województwa, jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem.

27 grudnia 2016 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 21 grudnia 2016 roku.

20 grudnia 2016 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 6 grudnia 2016 roku.

2 grudnia 2016 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu listopadzie:

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr XXXV/315/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową Żłobka nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu”.

- wskazano nieistotne naruszenie w uchwałach:

 • nr XXXII/606/16 Rada Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa.
 • nr XXXII/605/16 Rada Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzeń Wielki.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 23 listopada 2016 roku.

22 listopada 2016 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu październiku:

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr XX/102/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 9 listopada 2016 roku.

8 listopada 2016 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 2 listopada 2016 roku.

31 października 2016 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 21 października 2016 roku.

20 października 2016 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 5 października 2016 roku.

4 października 2016 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu wrześniu:

Kolegium w miesiącu wrześniu nie podjęło rozstrzygnięć nadzorczych.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 7 września 2016 roku.

6 września 2016 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu sierpniu:

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XVIII/81/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • nr XXII/160/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 24 sierpnia 2016 roku.

22 sierpnia 2016 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 10 sierpnia 2016 roku.

9 sierpnia 2016 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu lipcu:

- stwierdzono istotne naruszenie prawa w uchwale:

 • nr XXI/218/16 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 r.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 20 lipca 2016 roku.

19 lipca 2016 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu czerwcu:

- orzeczono w całości nieważność uchwał:

 • nr XVII/120/2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.
 • nr XVII/121/2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
 • nr XVII/122/2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na realizację inwestycji.
 • nr XVII/123/2016 Rady Gminy Murów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
 • z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
 • nr XVII/148/2016 Rady Gminy Pokój z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Pokój.

- wskazano nieistotne naruszenie w zarządzeniu:

 • nr 5.2016 Likwidatora Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie w likwidacji z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania gminom środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Związku – zgodnie z uchwałą nr VI/38/2016 Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie w likwidacji z dnia 15 marca 2016 r.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 29 czerwca 2016 roku.

28 czerwca 2016 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 16 czerwca 2016 roku.

15 czerwca 2016 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 15 czerwca 2016 roku.

14 czerwca 2016 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 8 czerwca 2016 roku.

8 czerwca 2016 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu maju:

Kolegium w miesiącu maju nie podjęło rozstrzygnięć nadzorczych.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 1 czerwca 2016 roku.

27 maja 2016 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu kwietniu:

Kolegium w miesiącu kwietniu nie podjęło rozstrzygnięć nadzorczych.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 20 kwietnia 2016 roku.

18 kwietnia 2016 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu marcu:

- orzeczono w części nieważność uchwały:

 • nr XV/65/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenie inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 23 marca 2016 roku.

21 marca 2016 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 9 marca 2016 roku.

8 marca 2016 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu lutym:

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontrolowania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Strzelce Opolskie.

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwale:

 • nr XV/65/2015 Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 24 lutego 2016 roku.

22 lutego 2016 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 10 lutego 2016 roku.

8 lutego 2016 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu styczniu:

- stwierdzono naruszenie prawa w uchwale:

 • nr XIII/158/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 r.

- stwierdzono istotne naruszenie prawa w uchwale:

 • nr XIII/78/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2016.

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr 140/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierzających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.
 • nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
 • nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.
 • nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 27 stycznia 2016 roku.

25 stycznia 2016 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 13 stycznia 2016 roku.

12 stycznia 2016 r.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257497
W tym miesiącu: 26457
Wizyt dzisiaj: 217
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: