Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Działalność opiniodawcza w 2017 roku


Działalność opiniodawcza w miesiącu wrześniu:

2 listopada 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu sierpniu:

21 września 2017 r.


Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. oraz związków za 2016 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz zarządy powiatów, województwa i związków gmin przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

W okresie od 3 marca do 5 maja br. składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone sprawozdania. Łącznie zostało wydanych 87 opinii, w tym 84 pozytywne (96,6%), 2 opinie z uwagami (2,3%) oraz 1 opinia z zastrzeżeniami (1,1%).Opinii negatywnych nie wydano.

10 sierpnia 2017 r.


Wyniki opiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego na 2017 r.

Zgodnie z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, na podstawie przyjętej przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na 2017 rok, wydała opinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Łącznie zostało wydanych 80 opinii, w tym 77 opinii pozytywnych, 2 opinie z uwagami i 1 opinia z zastrzeżeniami. Opinii negatywnych nie wydano.

10 sierpnia 2017 r.


Wyniki opiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 246 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniowały możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (jak również związki gmin) w uchwałach budżetowych na 2017 rok.

Deficyt budżetowy został zaplanowany w uchwałach budżetowych 70 jednostek samorządu terytorialnego. W jednym przypadku skład orzekający z zastrzeżeniem ocenił możliwość sfinansowania deficytu.

10 sierpnia 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu lipcu:

7 sierpnia 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu czerwcu:

14 lipca 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu maju:

20 czerwca 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu kwietniu:

19 maja 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu marcu:

24 kwietnia 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu lutym:

15 marca 2017 r.


Wyniki opiniowania możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 246 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniowały możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (jak również związki gmin) w projektach uchwał budżetowych na 2017 rok.

Deficyt budżetowy zaplanowało w projektach budżetów na 2017 r. 71 jednostek samorządu terytorialnego. Składy orzekające oceniając możliwość sfinansowania deficytu przez te jednostki wydały 67 opinii pozytywnych, 2 opinie z uwagami i 2 opinie negatywne.

27 luty 2017 r.


Wyniki opiniowania projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2017 r.

W okresie od 27 października do 21 listopada 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na 2017 r.

Składy orzekające, na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone projekty WPF na 2017 rok. Łącznie wydano 88 opinii, w tym 80 (90,9%) pozytywnych, 5 (5,7%) z uwagami, 1 (1,1%) z zastrzeżeniami oraz 2 (2,3%) opinie negatywne.

27 luty 2017 r.


Wyniki opiniowania projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na 2017 r.

W okresie od 31 października do 21 listopada 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, w celu zaopiniowania, projekty uchwał budżetowych na 2017 r. Zgodnie z ustawowym terminem, określonym w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. do 15 listopada, do Izby wpłynęło 68 projektów.

Składy orzekające na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, opiniowały przedłożone projekty budżetów na 2017 rok, do których dołączone zostały uzasadnienia oraz materiały informacyjne. Łącznie wydano 88 opinii, w tym 83 (94,3%) pozytywne, 3 (3,4%) opinie z uwagami oraz 2 (2,3%) opinie negatywne.

27 luty 2017 r.


Działalność opiniodawcza w miesiącu styczniu:

9 luty 2017 r.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297389
W tym miesiącu: 27171
Wizyt dzisiaj: 724
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: