Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualne

Inspektor Ochrony Danych - Katarzyna Makowska, email: iod@rio.opole.pl

 

Klauzula informacyjna dla petenta/strony/pełnomocnika

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu reprezentowana przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z siedzibą: ul. Oleska 19 A, 45-052 Opole.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@rio.opole.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej na podstawie:

  • Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2137).

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

Opole 6.12.2019 r.                                                                                       

Grzegorz Czarnocki

                              Prezes RIO w Opolu


Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu informuje, że:

 

1) Administratorem systemu monitoringu jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu reprezentowana przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z siedzibą: ul. Oleska 19 A, 45-052 Opole.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@rio.opole.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Monitoring stosowany jest w celu dokumentowania zdarzeń  oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z:

  • Art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1302 ze zm.),
  • Art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).

4) Obszar objęty monitoringiem stanowią: korytarze siedziby Administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (usługi IT).

6) Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres od 7 do 10 dni.

7) Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

8) Zakres przysługujących Państwu praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

Opole 6.12.2019 r.                                                                                          

     Grzegorz Czarnocki

Prezes RIO w Opolu